Головна - ОУПФУ - Пенсіонерам - Щодо перерахунку мінімального розміру пенсії чорнобильцям

   Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор­нобильської катастрофи» визначено, щб пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чор­нобильської катастрофи можуть при­значатися на бажання особи із заро­бітної плати- за роботу в зоні відчу­ження у 1986—1990 рр.

Для обчислення пенсій як по інва­лідності, так і в разі втрати годуваль­ника подається довідка про заробіт­ну плату за роботу в зоні відчуження.

Якщо розмір пенсії, обчислений із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження, нижчий від законо­давчо визначеного мінімального розміру пенсії, або якщо особа не може подати довідку про заробітну плату, пенсія призначається в міні­мальному розмірі, визначеному по­становою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1210.

Розмір мінімальної пенсії визна­чається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра­цездатність. і перераховується в разі його зміни.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» унесено зміни, зокрема, до ст. 8, згідно з якими з 1 вересня п. р. розмір прожитково­го мінімуму для осіб, які втратили пра­цездатність. становить 1074 грн.

Відповідно із цієї дати переглянуто розмір пенсій та підвищень, які зале­жать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З урахуванням нового розміру прожит­кового мінімуму для непрацездатних осіб перераховано мінімальні розмі­ри пенсій постраждапим унаслідок Чорнобильської катастрофи, які в установленому порядку визнані інва­лідами та віднесені до категорії 1.

Так, для учасникір ліквідації наслід­ків аварії на Чорнобильській АЕС мі­німальний розмір пенсії з 1 вересня поточногороку становить:

для інвалідів І групи — 1933,20 грн (1074 грн х 180%) — 180% прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів II групи — 1718,40 грн (1074 грн х 160%) — 160% прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів III групи —• 1557,30 грн (1074 грн х 145%) — 145% прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для інших інвалідів, щодо яких уста­новлено причинний зв'язок інвалід­ності з Чорнобильською катастро­фою, розмір пенсії становить:

для інвалідів І групи — 1611,00 грн (1074 грн х 150%) — 150% прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів II групи — 1342,50 грн (1074 грн х 125%) ^ 125% прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

інвалідів III групи — 1181,40 грн (1074 грн х 110%) —110% прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

дітей-інвапідів — 1074 грн (1074 грн х х 100%) — 100% прожиткового міні­муму для осіб, які втратили праце­здатність.

Крім того, законодавчо визначено: якщо розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошо­вої допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених зако­нодавством, крім

пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквідації на­слідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобиль­ською катастрофою, І групи — 285%,

II   групи — 255%, III групи — 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачуєть­ся щомісячна державна адресна до­помога до пенсії в сумі, що не виста­чає до таких розмірів.

Тобто розмір пенсійної виплати для інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. щодо яких установлено причин­ний зв'язок інвалідності з Чорно­бильською катастрофою, з 1 вересня п. р. становить: для інвалідів І групи — 3060,90 грн, II групи — 2738,70 грн, ІІІ групи — 2416,50 грн.

Приклад. Мінімальний розмір пен­сії інваліда II групи — учасника лікві­дації наслідків аварії на Чорнобиль­ській АЕС становить 1718,40 грн. Крім того, до основного розміру пен­сії встановлено додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров'ю, та пен­сію за особливі заслуги перед Украї­ною, розмір якої — 268,50 грн (25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Зважаючи на те, що мінімальний розмір разом з додатковою пенсією за шкоду, запо­діяну здоров'ю, не досягає мінімаль­ної пенсійної виплати, пенсія вста­новлюється в розмірі 2738,70 грн. Загальний розмір пенсійної виплати в такому разі з 1 вересня становить 3007,20 грн (2738,70 грн + 268,50 грн, де 268,50 грн — пенсія за особливі заслуги перед Україною). Виплата пенсії в новому розмірі разом з до­платою за вересень буде проведена у жовтні поточного року.