Головна - ОУПФУ - Пенсіонерам - Про перерахунок пенсій з вересня 2015 року

Законом України від 17.09.2015 р. №704-VIII було внесено зміни до Закону України «Про Дер­жавний бюджет України на 2015 рік», згідно з яки­ми з вересня поточного року збільшено розмір прожиткового мінімуму.

Для осіб, що втратили працездатність, прожит­ковий мінімум підвищився з 949 до 1074 грн. У зв'язку з чим органи Пенсійного фонду України з 1 вересня провели перерахунки пенсій, внаслідок чого зросли розміри виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.

 

 

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного в неї страхового стажу та із п заробітку, не дося­гає мінімального розміру, який за повний страховий стаж (повний страховий стаж — це 20 років — для жінок і 25 — для чоловіків, яким пенсію призначили до 1 жовтня 2011 р. і після цієї дати не перераховували; 30 років—для жінок та 35—для чоловіків, яким пенсію призначили після 1 жовтня 2011 р. чи до цієї дати, але після цього перераховували з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії) особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначено­го для осіб, що втратили працездатність, пенсію встанов­люють на рівні цього прожиткового мінімуму. Якщо страхо­вий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи той самий прожитко­вий мінімум. Якщо особа має більше страхового стажу, то до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж. Мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за по­наднормовий стаж визначають з урахуванням прожитко­вого мінімуму, встановленого для осіб, що втратили пра­цездатність, тому з вересня ці пенсії перераховано.

При цьому, якшо пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 р. й особі після цієї дати не провадили перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набу­того після призначення (попереднього перерахунку у пен­сії, то з вересня мінімальний розмір її пенсії та доплату за Понаднормовий стаж визначено за (понад) 20 і 25 років страхового стажу для жінок і чоловіків відповідно.

Якшо пенсію було призначено після жовтня 2011 р. або раніше, але після жовтня 2011 р. перераховано із стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, та ЇЇ мінімальний розмір і доплату за понаднормовий стаж було встановлено з урахуванням 30 і 35 років страхового стажу, то і під час вересневого перерахунку доплату за понаднормовий стаж установ­лено з урахуванням відповідного страхового стажу. Слід зазначити, що новий розмір прожиткового мінімуму вра­ховано під час обчислення цих виплат як непрацюючим пенсіонерам, так і працюючим (починаючи з жовтня 2011 р. такий перерахунок пенсій працюючим пенсіоне­рам не проводився).

  

   Мінімальний розмір пенсійної виплати

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2006 р. № 265 (зі змінами, внесеними постановою від 25.03.2014 р. №112) установлено: якщо щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум ін­дексації та інших доплат до пенсій, установлених законо­давством, крім пенсій за особливі заслуги перед Украї­ною та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати году­вальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе­сійного захворювання) не досягає в інвалідів і та II груп прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника, на одного непраце­здатного члена сім'ї —100%, на двох — 120%, на трьох і більше - 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомо­га до пенсії в сумі, що не вистачає до названих розмірів (далі — державна адресна допомога).

Тому пенсії інвалідам І і II групи та мінімальні пенсії в разі втрати годувальника перераховано виходячи із 1074 грн.

 

   Пенсії в разі втрати годувальника

   Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про загальнообов'язко­ве державне пенсійне страхування» (далі — Закон) пенсія в разі втрати годувальника призначається у відсотках пенсії за віком померлого годувальника: на одного не­працездатного члена сім'ї — 50%; на двох та більше не­працездатних Членів сім’Ї — 100%, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника при­значається в названих розмірах виходячи з розміру пен­сії за віком кожного з батьків.

При цьому у зв'язку зі збільшенням прожиткового міні­муму та з урахуванням державної адресної допомоги мі­німальні розміри цих пенсій відповідно становлять: 1074 грн (1074 грн х 100%); 1288,80 грн (1074 грн х 120%) та 1611 грн (1074 грн х 150%).

 

Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальни­ка, яка призначається членам сімей військовослуж­бовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92 р. № 2262 «Про пенсійне забезпечен­ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», не може бути нижчим від двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра­цездатність, тому з вересня це 2148 грн (1074 грн х 2).

Мінімальні пенсії шахтарям

Виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму з 1 вересня перераховано і мінімальний розмір пенсії шах­тарів (мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацю­вали на підземних роботах не менш як 15 років (чоловіки) та 7,5 року (жінки) за Списком N9 1 виробництв, робіт, про­фесій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Мініс­трів України, встановлюється незалежно від місця остан­ньої роботи в розмірі 80 % середньої заробітної плати шах­таря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність), який після перерахунку становить 3222 грн (1074 грн х 3).

 

Щомісячна доплата до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів

Розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати году­вальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе­сійного захворювання, на кожного непрацездатного член­на сім'ї становить 1074 грн.

 

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 1074 грн, об­числено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пен­сійні виплати ветеранів війни і жертв нацистських пере­слідувань, пёнЫю За особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пен­сії для інвалідів-війрьковослужбовців та в разі втрати го­дувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсій­не забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 

 

Підвищення до пенсій почесним донорам

Статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що до пенсії почесним доно­рам України встановлюється надбавка в розмірі 10% за­твердженого прожиткового мінімуму на одну особу в роз­рахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня становить 1330 грн, тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з вересня цього року становить 133,00 грн.

Розглянемо на прикладі, як збільшилися розміри пен­сій у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Приклад. Жінка з 2010 р. одержує пенсію за віком. Має 36 років страхового стажу, коефіцієнт — 0,486. Коефіцієнт заробітку — 2,6754. Заробіток для обчислення пенсії — 4415,56 грн (1650,43 грн х 2,6754). Продовжує працювати.

Розрахунок пенсії до перерахунку:

2145,96 грн (4415,56 грн х 0,486) — розмір пенсії, ви­значений за ст. 27 Закону;

122,24 грн (764 грн х 16%) — доплата за понаднормо­вий стаж (за 16 років страхового стажу понад 20 років — 16% прожиткового мінімуму, встановленого для непра­цездатних осіб на ЗО вересня 2011 р. (починаючи з жовт­ня 2011 р. такий перерахунок пенсій працюючим пенсіо­нерам не проводився);

100 грн — підвищення відповідно до постанови Кабіне­ту Міністрів України ц\д 23.04.2012 р. № 327.

 

 

 

 

Розмір пенсії до перерахунку - 2368,20 грн.

Ураховуючи, що ця жінка працює і розмір її пенсії пере­вищує 1423,50 грн (949 грн х 1,5 прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб), пенсія виплачується в розмірі 85% —2012,97 грн.

Розрахунок пенсії після перерахунку:

2145,96 грн (4415,56 грн х 0,486) — розмір пенсії, ви­значений за ст. 27 Закону;

171,84 грн (1074 грн х 16%) — доплата за понаднормо­вий стаж (за 16 років страхового стажу понад 20 років);

100 грн — підвищення відповідно до постанови Кабіне­ту Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327.

Розмір пенсії після перерахунку — 2417,80 грн.

Розмір пенсії збільшився на 49.60 грн.

Ураховуючи, що ця жінка працює і розмір її пенсії пере­вищує 1611 грн (1074 грн х 1,5 прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб), пенсія виплачується в розмірі 85% —2055,13 грн.