Робота відділу з питань праці та соціально-трудових відносин

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації

  1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин ( далі – відділ) є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації (надалі – управління), що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів Київської обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, наказами начальника управління, Положенням про управління та даним положенням про відділ. Положення про відділ затверджується начальником управління.

1.3. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником управління у відповідності з вимогами Закону України «Про державну службу» та підпорядковується безпосередньо начальнику управління.

1.4. Начальник відділу:

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

- подає на затвердження начальнику управління положення про відділ;

- подає на затвердження начальнику управління посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- звітує перед начальником управління про виконання покладених на відділ завдань та затвердження планів роботи;

- може входити до складу комісій та робочих груп Яготинської районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях комісій та робочих груп питань, що належать до компетенції відділу;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

1.5.      Працівники відділу призначаються на посади й звільняються з посади начальником управління в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.6.      Посадові обов’язки працівників відділу затверджуються начальником управління.

1.7.  Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленому законодавством.

1.8.      Відділ правами юридичної особи не володіє.

 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

Основними завданнями відділу є забезпечення державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1. Визначення пріоритетів соціального розвитку.

2.2. Підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих, обласних та районних програм.

2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

2.4. Забезпечення сприяння:

- реалізації державної політики зайнятості на території Яготинського району, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

- органами місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій.

 3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України, доручень і розпоряджень голів Київської обласної та Яготинської районної державних адміністрацій, наказів департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Розробляє та контролює виконання Програми зайнятості населення Яготинського району Київської області.

3.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Яготинського району.

3.4. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

3.5.Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.6. Здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.7. Розробляє проекти розпоряджень голови Яготинської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках з питань соціального захисту населення.

3.8. Бере участь у підготовці звітів голови Яготинської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Яготинської районної ради.

3.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Яготинської районної державної адміністрації інформації та аналітичні матеріали для подання голові Яготинської районної державної адміністрації.

3.10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, тематику семінарів та нараду у межах своїх повноважень.

3.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.15. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.16. Надає організаційно-методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення.

3.17. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

3.18. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту населення.

3.19. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.20. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.21. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.22. Забезпечує захист персональних  даних.

3.23. Готує та подає в установленому порядку голові Яготинської районної державної адміністрації та департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції відділу.

3.24. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання до Яготинської районної державної адміністрації.

3.25. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу населенню району.

3.26. Співпрацює зі службою у справах дітей та сім’ї Яготинської районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

3.27. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

- сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;  

- здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод (колективних договорів) у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, галузевим угодам та забезпечує зберігання копій;

- здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ,  організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб -  підприємців;

- бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, які передбачені в ній, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості;

- бере участь у діяльності комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

- сприяє виконанню функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

- бере участь у реалізації заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку;

3.28. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку  від інших структурних підрозділів Яготинської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Яготинської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій ( погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань ( за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Яготинської районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку  та іншими технічними засобами.

4.5. Ініціювати у встановленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетентності.

4.6. Представляти інтереси управління у вищестоящих організаціях.

4.7. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.8. Для вирішення виробничих питань, при необхідності, залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 

5.1. Начальник відділу здійснює керівництво та контроль за діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу.

5.2. Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі перспективних та поточних планів роботи управління, доручень керівництва, функцій відділу.

5.3. Відділ в процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та секторами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

5.4. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ сектору. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 

            6.1. На працівників відділу поширюються дії Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

            6.2. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, не дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, неналежне зберігання документації, порушення норм етики поведінки державного службовця працівники відділу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВЯ’ЗКИ ВІДДІЛУ 

7.1. Відділ в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки зі структурними підрозділами управління: відділом бухгалтерського обліку, звітності та виплат, сектором грошових виплат, сектором обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, відділом прийому громадян, відділом персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділом прийняття рішень, призначень виплат та компенсацій, відділом з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

7.2. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Яготинської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, іншими органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.3. Відділ надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямів діяльності відділу.

7.4. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який керує роботу відділу, в межах своїх повноважень відділ готує проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів, які надаються Яготинській районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів погоджує з заступником начальника управління.

7.5. Проекти наказів підготовлені відділом погоджуються в порядку передбаченому Інструкцією з діловодства.