Робота відділу бухгалтерського обліку та виплат

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та виплат управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Відділ бухгалтерського обліку та виплат ( далі – відділ) є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Яготинської районної державної адміністрації (надалі – управління), що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів Київської обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, наказами начальника управління, Положенням про управління та даним положенням про сектор. Положення про сектор затверджується начальником управління.

1.3. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником управління після узгодження з Державною казначейською службою по місту обслуговування установи у відповідності з вимогами Закону України «Про державну службу» та підпорядковується безпосередньо начальнику управління.

1.4. Працівники відділу призначаються на посади й звільняються з посади начальником управління в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.5.Посадові обов’язки працівників відділу затверджуються начальником управління;

1.6. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Відділ правами юридичної особи не володіє.

  2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення виконання Закону України «Про Державний бюджет» на відповідний рік та бюджетного кодексу.

2.2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.

2.3. Здійснення в установленому порядку виплати усіх видів державної допомоги, субсидії населенню на житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ, компенсаційних виплат особам пільгової категорії, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

2.4. Проводить перерахування коштів субвенцій з державного бюджету  на здійснення соціальних виплат, подає до органів Державної казначейської служби реєстр в електронному вигляді згідно постанови від 18.02.2016 р. № 151 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат».

2.5. Вести облік та забезпечувати видачу довідок про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб.

2.6. Відображення у документах повної достовірної інформації про господарську діяльність, необхідну для управління бюджетними призначеннями.

2.7. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при узятті бюджетних зобов’язань, своєчасне реєстрації та сплати платежів згідно прийнятим бюджетним зобов’язанням.

2.8. Забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використання фінансових та матеріальних ресурсів затвердженим нормативам та кошторисам.

2.9. Відшкодування витрат допомоги на поховання, особам які здійснили поховання  учасника бойових дій.

2.10. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим громадянам.

2.11. Організація роботи по складанню кошторису витрат.

2.12. Здійснення керівництва по дотриманню державної та фінансової дисципліни.

2.13. Оформлення актів звірок за фактично надані послуги підприємствами по програма соціального захисту пільгової категорії громадян.

2.14. Забезпечення надання оперативної інформації вищестоящим закладам, складання та надання бухгалтерської та статистичної звітності визначеними органам в установлені строки.

2.15. Здійснення контролю за законним, своєчасним та правильним оформленням документів, дотримання фінансової дисципліни. Дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов’язань за утримання в установлені строки дебіторської заборгованості та оплати кредиторської заборгованості.

2.16. Забезпечувати цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

2.17. Оформлення документів для перерахунку коштів на банківські відділення та відділення зв’язку.

2.18. Здійснення в установленому порядку компенсаційних виплат інвалідам на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, а також вартості санаторно-курортного лікування.

2.19.  Здійснення перерахунку коштів в лікувально-оздоровчі заклади для придбання путівок ветеранам та інвалідам війни.

2.20. Здійснення розрахунків за механізмом постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій».

2.21. Здійснення виплат згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 04.03.2002 № 256 « Про затвердження Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету».

2.22. Підтримка функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдине комп’ютерне інформаційне середовище.

2.23. Збереження бухгалтерських документів, дотримання касової та розрахункової дисципліни.

2.24. Підготовка статистичних звітів про звільнення працівників, про наявність вільних робочих місць (вакантних посад), про потребу в працівниках та інші звіти з праці.

 3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ВИКОНУЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІЇ

            Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Веде бухгалтерський облік майна та результатів господарської діяльності згідно Національним стандартам бухгалтерського обліку.

3.2. Складає та здає звіти бухгалтерської, податкової та статистичної звітності. 

3.3. Контролює збереження та використання матеріальних цінностей та видатків грошових коштів згідно з нормативами та кошторисом.

3.4. Здійснює у встановленому порядку виплату:

- заробітної плати працівникам управління.

3.5. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених кошторисами видатків.

3.6. Здійснює у встановленому порядку усі фінансові та банківські операції управління.

3.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

         4.1. Відділ має право вирішувати відповідно до законодавства питання про надання пільг та компенсацій.

4.2. Представляти інтереси управління у вищестоящих організаціях.

4.3. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення та надання до відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплат  структурними підрозділами управління первинних документів для їх відображення в бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.5. Для вирішення виробничих питань, при необхідності, залучати спеціалістів інших структурних підрозділів управління.

4.6. Брати участь у нарадах, семінарах з питань роботи відділу.

4.7. Не приймати від структурних підрозділів управління документи, які підготовлені неякісно.

4.8. Вимагати від інших структурних підрозділів управління надання матеріалів (планів, звітів, довідок, тощо), необхідних для здійснення роботи, що входить до компетенції відділу.

4.9. Право підписувати бухгалтерські звіти і баланси управління, статистичні звіти про виконання планів за найважливішими показниками виробничо-господарської діяльності управління документи, що є підставою для прийому і видачу грошей, матеріальних та інших цінностей, а також що змінюють кредитні і розрахункові зобов’язання управління має тільки начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплат - головний бухгалтер.

4.10. Подавати клопотання (подання)  про заохочення працівників управління, які досягли високих трудових результатів.

4.11. Направляти керівництву управління подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління, які порушують трудове законодавство.

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

5.1. Начальник відділу здійснює керівництво та контроль за діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу.

5.2. Робота відділу ведеться згідно з планом, який складається на основі перспективних та поточних планів роботи управління, доручень керівництва, функцій відділу.

5.3. Відділ в процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами та секторами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

5.4. Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ відділу. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ.

6.1. На працівників відділу поширюються дії Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

6.2. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, не дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, неналежне зберігання документації, порушення норм етики поведінки державного службовця працівники відділу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

  7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВЯ’ЗКИ ВІДДІЛУ

7.1. Відділ в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки зі структурними підрозділами управління: сектором грошових виплат, сектором обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, відділом з питань праці та соціально-трудових відносин, відділом прийому громадян, відділом персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділом прийняття рішень, призначень виплат та компенсацій, відділом з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

7.2. Відділ надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямів діяльності відділу.

7.3. Відділ одержує в межах компетенції управління, в установленому порядку від сектору обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, відділу з питань праці та соціально-трудових відносин, відділу прийому громадян, відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділу прийняття рішень, призначень виплат та компенсацій, сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, та інших підприємств, установ, організацій інформацію, документи, статистичні та оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань в терміни встановлені законодавством та Інструкцією з діловодства або в більш стислі терміни, якщо цього вимагає необхідність негайного виконання поставлених завдань.

7.4. За дорученням начальника управління, заступника начальника управління, який керує роботу відділу, в межах своїх повноважень відділ готує проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів, які надаються Яготинській районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініціативних листів погоджує з заступником начальника управління.