14 сесія

 

   

                       Додаток 2

                       до рішення позачергової сесії

                       районної ради

                       від 22 листопада 2016 року

                       № 217-14-VII

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням  позачерговоїсесії

Яготинської   районної  ради

від  22 листопада 2016  року

№ 217-14-VII

 

 

 

 

 

 

Положення

про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

Положення

про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області

 

І. Загальні положення

    1.1. Філія опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально – виховний       комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області (далі – філія) - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у початковій та дошкільній освіті, які проживають на території Червонівської сільської ради.

1.2. Адреса: 07721, Київська область, Яготинський район, село Червоне, вулиця Шкільна, 1.

    Філія опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально – виховний            комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області (далі – філія) є правонаступником Червонівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Яготинської районної ради Київської області

    1.3. Засновником філії є Яготинська районна рада.

    1.4. Головною метою філії є забезпечення громадянами  здобуття початкової  та дошкільної освіти.

    1.5. Головними завданнями філії є:

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів,створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення здобуття громадянами початкової  та дошкільної освіти;

 - формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток  особистості   учня,   його  здібностей   і  обдарувань,   наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

    1.6  Філія не є юридичною особою і діє на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію).

    1.7. Філія в своїй діяльності керується конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями райдержадміністрації та наказами відділу освіти райдержадміністрації

    1.8. Філія  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів початкової освіти.

    1.9.Філія має за  мету:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами початкової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу.      

    1.10. Структура філії: I ступеня– дитячий садок.          Мова навчання у закладі – українська.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

    2.1.  Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до
плану роботи, розробленого керівництвом опорного закладу.

    2.2.  Робочий навчальний план філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті початкової освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи (річний).

    2.3.Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та даним положенням.

    2.5.Мережа класів формується в установленому прядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному МОН України. За погодженням з директором опорного закладу можуть створюватися класи-комлекти.

2.6.Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

    2.7. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

    2.8. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

    2.9. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України. При навчально – виховному комплексі організовано роботу дошкільної групи. У дошкільній групі встановлено трьох разове харчування. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на фельшера ФАПу та керівника закладу. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів). Відрахування дітей з дошкільної групи може здійснюватися за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров̓я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладу цього типу.

Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахувння дитини – протягом 3-х днів.

    2.10 У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

    2.11.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

            Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і  затверджується директором опорного закладу.

    2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльностізабороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

    2.13. Зміст,  обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

    2.14. У філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за  12-бальною шкалою.У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь та навичок.

    2.15. Навчання у випускному 4 класі завершується державною підсумковою атестацією.За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель).

    2.16. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів  класним керівником.

    2.17.            В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних
причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку,
що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

    2.18.            За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4 класів можуть
нагороджуватися Похвальним листом.

    2.19.Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний
табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.

IІІ. Учасники навчально-виховного о процесу

    3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в філії є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, представники громадськості.

    3.2.Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку та статутом опорного закладу та цим положенням.

    3.3.Учні філії мають право на:

- доступність і безоплатність початкової та дошкільної освіти;

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять, гуртків;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користуватися навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії;

- участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь в органах громадського самоврядування;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

    3.4.    Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

        - дотримуватись вимог положення про філію, правил внутрішнього розпорядку та статуту опорного закладу;

- бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

- дотримуватись законодавства моральних та етичних норм;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством.

    3.5.  Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими
моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний
рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,
забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан здоров'я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов'язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється  директором опорного закладу.

    3.6.  Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- підвищення кваліфікації і підготовки, позачергову атестації;

- проведення в установленому порядку науково- дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- вносити пропозиції керівництву опорного закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

    3.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

    3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту початкової  освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципи загальнолюдської моралі;

 - виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися статуту опорного закладу та цього положення;

- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;  

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази директора опорного закладу, завідувача філії, органів управління освітою.

    3.9 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

    3.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

    3.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

    3.12 Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

    3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, це положення, не виконують посадових обов'язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором опорного закладу згідно з законодавством.

    3.14. Права і обов'язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу, цим положенням.

    3.15.            Батьки учнів та особи, які їх замінюють мають право;

- обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу, завідувача філії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь в заходах спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування опорного закладу та в відповідних державних органах.

    3.16.            Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

    3.17.            У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

    3.18. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-   керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

    3.19. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися статуту опорного закладу, положення про філію, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

 

ІV. Управління філією

    4.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступник відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію. Завідувач філією може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

    4.2. Завідувач філії та його заступник призначається та звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації за поданням директора опорного закладу згідно із законодавством.

    4.3. Завідувач філії:                                  

- здійснює керівництво педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту початкової освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- створює умови для організації харчування і медичного обслуговування учнів.

 

V.  Матеріально-технічна база філії

    5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі опорного закладу.

    5.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

    6.3.Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди засновника.

    6.4.Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

    5.3.    Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу,бібліотеки, їдальні тощо.

    5.4.    Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та
ігровий майданчики, тощо.

    5.5. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН України.

VI. Фінансово-господарська діяльність філії

    6.1.  Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловоства визначається законодавством.

    6.2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором опорного закладу на основі кошторису опорного закладу.

VII. Контроль за діяльністю філії

    7.1.Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової та дошкільної  освіти.

    7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районна рада, відділ освіти райдержадміністрації та адміністрація опорного закладу.

    7.3.Основною формою контролю за діяльністю філії є атестація, яка проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

    7.4. У період між атестацією проводяться перевірки філії з питань пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один - два рази на рік. Перевірки з питань не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться відповідно до чинного законодавства.

VIII.Реорганізація або ліквідація філії

8.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймається відповідно до вимог законодавства.

 

    В.о.голови ради                                                                              О.П.Усенко

 

 

 

Додаток

до рішення позачергової сесії

районної ради

від 22 листопада 2016 року

№  220-14-VII

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням  позачерговоїсесії

Яготинської   районної  ради

від  22 листопада 2016  року

№ 220-14-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Комунального закладу Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги Яготинського району Київської області

 

(нова редакція)

 

Код ЄДРПОУ: 38073489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Яготин

 

 2016 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1. Комунальний заклад «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яготинського району Київської області (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я Яготинської районної ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Яготинського району та міста Яготина, далі – населення.

    1.2. Центр створений у відповідності до норм Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» інших нормативно правових актів, що регулюють діяльність закладів охорони здоров’я, та на підставі рішення сесії Яготинської районної ради Київської області № 324-21-VІ від 17.08. 2012 року.

    1.3.Центр підлягаєреєстрації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

    1.4. Центр заснований на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади Яготинського району, представником якої є Яготинська районна рада.

    1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

    2.1. Найменування:

    2.1.1. Повне найменування українською мовою: Комунальний заклад “Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Яготинського району Київської області;

    2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КЗ “ЯЦПМСД”;

    2.1.3. Повне найменування англійською мовою: Municipal Establishment “Yagotinsky center of primary health care” Yagotynsky Kyiv region;

    2.1.4. Скорочене найменування англійською мовою: ME “YCOPHC”;

    2.2. Юридична адреса Центру: вул. Незалежності, 71, місто Яготин, Київська область, 07700.

 

3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТА

 

    3.1. Основні види діяльності Центру:

    3.1.1. Діяльність лікарняних закладів;

    3.1.2. Загальна медична практика;

    3.1.3. Спеціалізована медична практика;

    3.1.4. Денний догляд за дітьми;

    3.1.5. Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

    3.2. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Яготинського району та міста Яготиназаходів, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

    3.3. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Яготинського району та міста Яготина з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

проведення профілактичних щеплень;

здійснення стоматологічної практики;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;

забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Яготинського району та міста Яготина із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Яготинського району та міста Яготина, шляхи їх вирішення;

розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги Яготинського району та міста Яготина;

проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

медична практика;

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення медичних препаратів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

    3.4. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

    4.1. Центр є юридичною особою публічного права.

    4.2. Центр є неприбутковою установою.

    4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

    4.4. Центр здійснює господарську діяльність.

    4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

    4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

    4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

    4.8. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків прямо передбачених законодавством.

    4.9. Центрмає право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

    5.1. Центр має право:

    5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

    5.1.2. Для забезпечення діяльності укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

    5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

    5.1.4. У визначеному законодавством порядку здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів, що перебувають на відповідній правовій основі у власності Центру.

    5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

    5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

    5.2. Центр:

     5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

    5.2.2. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

    5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

    5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

6. УПРАВЛІННЯ

 

    6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

    6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду уповноваженим органом управління на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

    6.3. Головного лікаря Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

    6.4. Головний лікар Центру:

    6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

    6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

    6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

    6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

    6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

    6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту.

    6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними.

    6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління.

    6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

    6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

    6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

    6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

    6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

    6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

    6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

    6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

7. ПРИМІРНА СТРУКТУРА

 

    7.1. Структурними підрозділами Центру є:

    7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

    7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

    7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи:

    7.1.3.1. Відділення невідкладної медичної допомоги.

    7.1.3.2. Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Панфили;

    7.1.3.3. Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицинис. Ничипорівки;

    7.1.3.4. Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Лозовий Яр;

    7.1.3.5. Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Капустинці;

    7.1.3.6. Лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Черняхівки;

    7.1.3.7. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Лемешівка;

    7.1.3.8. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Супоївка;

    7.1.3.9. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Сулимівка;

    7.1.3.10. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Засупоївка;

    7.1.3.11. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Фарбовано;

    7.1.3.12. Фельдшерсько-акушерський пункт с. Сотниківка;

    7.1.3.13. Фельдшерський пункт с. Добраничівка;

    7.1.3.14. Фельдшерський пункт с. Богданівка;

    7.1.3.15. Фельдшерський пункт с. Двірківщина;

    7.1.3.16. Фельдшерський пункт с. Трубівщина;

    7.1.3.17. Фельдшерський пункт с. Годунівка;

    7.1.3.18. Фельдшерський пункт с. Шевченкове;

    7.1.3.19. Фельдшерський пункт с. Черкасівка;

    7.1.3.20. Фельдшерський пункт с. Кулябівка;

    7.1.3.21. Фельдшерський пункт с. Жоравка;

    7.1.3.22. Фельдшерський пункт с. Райківщина;

    7.1.3.23. Фельдшерський пункт с. Червоне;

    7.1.3.24. Фельдшерський пункт с. Коптевичі;

    7.1.3.25. Фельдшерський пункт с. Гензерівка;

    7.1.3.26. Фельдшерський пункт Черняхівського відділка;

    7.1.3.27. Фельдшерський пункт ДПТНЗ “Яготинський ЦПТО”.

    7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником Центру.

    7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку.

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

    8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

    8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

    8.3. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

    8.3. Джерелами формування майна Центру є:

    8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

    8.3.2. Власні надходження Центру:

від господарської та/або виробничої діяльності;

за оренду майна;

від реалізації майна;

    8.3.3. Інші власні надходження Центру.

    8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

    8.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

    8.3.6. Інші джерела, що не заборонені законодавством.

    8.4. Центр має право:

передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;

за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

    8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом управління за поданням керівника Закладу.

    8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

    8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

    8.8. Майно та кошти, доходи (прибутки), втому числі їх частина отримані Центром забороняються до розподілення серед засновників, працівників Центру, а також органів управління та інших пов’язаних з ними особами (за винятком оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та сплати інших передбачених податків).

    8.9. Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

    9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

    9.1.1. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

    9.1.2. Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

    9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

    9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

    9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

    9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

    9.5.1. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

    9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

    9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

    9.7.1. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

    9.7.2. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

    9.7.3. Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

    9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

    9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

    10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України - за рішенням суду.

    10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

    10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

    10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

    10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

    10.5.1. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

    10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

    10.6.1. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

    10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

    10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

    10.9. Майно та кошти Центру, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації (в тому числі: злиття, поділу, приєднання або перетворення) після розрахунків по оплаті праці штатних працівників та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, кредиторами передаються, іншій неприбутковій організації/організаціям створеним у порядку передбаченому нормами Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я» або зараховуються до доходу бюджету.

    10.10. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

 

В.о. голови ради                                                                                 О.П.Усенко

 

   

                       Додаток

                       до рішення позачергової сесії

                       районної ради

                       від 22 листопада 2016 року

                       № 219-14-VII

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням  позачерговоїсесії

Яготинської   районної  ради

від  22 листопада 2016  року

№ 219-14-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

 

Пункту невідкладної медичної допомоги Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

 

 

Положення

 

Пункту невідкладної медичної допомоги Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Пункт невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення (далі - Пункт) є структурним підрозділом Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги», який надає невідкладну медичну допомогу пацієнтам у помешканнях та при безпосередньому зверненні, незалежно від місця проживання та реєстрації.

    1.2. Пункт функціонує з метою ефективного використання ресурсів центру у наданні невідкладної медичної допомоги населенню території Яготинського району Київської області.

    1.3. Організація, реорганізація і ліквідація Пункту та визначення зони його діяльності здійснюються за рішеннями Яготинської районної ради Київської області з урахуванням чисельності, густоти, вікового складу населення, особливостей забудови, стану транспортних шляхів та інтенсивності руху на них.

    1.4. З метою своєчасного забезпечення кваліфікованою медичною допомогою, в оперативній та організаційно-методичній роботах Пункт може бути об’єднаний та функціонально підпорядкований одному (визначеному) закладу охорони здоров’я, на підставі рішення Яготинської районної ради Київської області.

    Контроль за роботою Пункту покладається на заступника головного лікаря.

    1.5. Керівництво Пунктом здійснює завідувач, який несе повну відповідальність за всі види діяльності Пункту.

    1.6. За віковим контингентом населення Пункти розподіляються: для дорослого населення (віком з 18 років та старші) та для дитячого населення (до 18 років).

    1.7. Штати лікарів Пункту формуються з розрахунку цілодобового функціонування у всі дні тижня та відповідно до чисельності мешканців, що обслуговуються.

    Для дорослого населення - один цілодобовий лікарський пост (4,75 ст. лікаря медицини невідкладних станів) на 30 тисяч дорослих мешканців.

    Для дитячого населення - один цілодобовий лікарський пост (4,75 ст. лікаря-педіатра) на 20 тисяч дітей віком до 18 років.

    Штат Пункту, з урахуванням цілодобового функціонування у всі дні тижня, повинен передбачати посади: фельдшер (медсестра)-диспетчер – 5,25 ст., виїзний фельдшер (медсестра) – відповідно до кількості лікарських ставок, молодша медична сестра (4,5 ст.).

    Посада завідуючого Пунктом встановлюється при наявності 1,0 і більше добових бригад.

    1.8. Режим роботи та кількість працюючих лікарів у Пункті в різні періоди доби встановлюється з розрахунку загальної чисельності штатних лікарських посад, погодинних обсягів роботи та вимог щодо забезпечення своєчасності надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам вдома.

    У випадках відсутності лікарів чи санітарного автотранспорту на одному з Пунктів, обслуговування населення його території розподіляється між іншими Пунктами, відповідно до рішення місцевого органу управління охорони здоров’я.

    1.9. Пункт надає необхідну невідкладну медичну допомогу, згідно з затвердженими стандартами (протоколами) надання невідкладної медичної допомоги, дорослим та дітям як вдома так і при безпосередньому зверненні, незалежно від місця їх проживання, реєстрації, громадянства, віросповідання, національного, соціального, матеріального та іншого статусу пацієнтів.

    У випадках безпосереднього звернення пацієнтів, Пункт зобов’язаний організувати та надати їм необхідну медичну допомогу.

    1.10. Профільними для Пункту є виклики до пацієнтів, які знаходяться в помешканнях у випадках:

    1.10.1. Виникнення гострих захворювань.

    1.10.2. Загострення хронічних захворювань.

    1.10.3. Погіршення стану пацієнтів, лікування яких проводиться в домашніх умовах (стаціонар вдома), а також для активного нагляду за їх станом у вечірньо-нічний час.

    1.10.4. Передачі з Станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф викликів для виконання чи активного нагляду за пацієнтами, які після надання екстреної медичної допомоги залишені вдома або відмовились від госпіталізації.

    1.10.5. Викликів від дільничних лікарів центру про активний нагляд за пацієнтами, стан яких потребує цього.

    1.11. Пункт не проводить систематичного лікування; не проводить вдома та амбулаторно планових процедур лікування і амбулаторного прийому пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги; не виконує онкопризначення, не проводить експертизи алкогольного і наркотичного сп’яніння, судово-медичних експертиз та не робить з цих приводів різних висновків і не видає довідок.

    1.12. Пункт забезпечується санітарним автотранспортом в залежності від потреби та режиму роботи.

    Санітарні автомобілі повинні бути обладнані засобами зв’язку та мати надписи "Невідкладна медична допомога".

    1.13. Пункт у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої виконавчої влади, наказами місцевих органів охорони здоров'я, наказами головного лікаря медичного закладу підрозділом якого є Пункт, цим Положенням та іншими нормативними і директивними документами.

    1.14. Пункт повинен мати у своєму розпорядженні приміщення: диспетчерську, кабінет завідувача, старшої медичної сестри, кабінет для амбулаторного прийому пацієнтів, обладнану процедурну для проведення інтенсивної терапії та реанімації, кімнату для зберігання медикаментів, перев’язного матеріалу та для поповнення бригад, спеціально обладнане приміщення для зберігання наркотичних та сильнодіючих засобів, кімнати відпочинку персоналу та водіїв, приміщення для вживання їжі, кімнату для зберігання майна, санвузол.

    1.15. Працівники Пункту повинні бути забезпечені спеціальним робочим одягом.

    1.16. Над входом у Пункт з вулиці повинно бути розміщене яскраве табло "Невідкладна медична допомога", освітлюване з середини в нічний час, дзвінок для виклику.

    1.17. Пункт повинен бути забезпечений міським телефонним зв’язком, засобами зв’язку з санітарним автотранспортом Пункту, безпосереднім (прямим) телефонним зв’язком з центральною диспетчерською станції швидкої медичної допомоги, зв’язком з реєстратурою та з керівництвом центру.

    1.18. Пункт повинен бути обладнаний згідно табелю оснащення. Оснащення Пункту повинно передбачати можливість проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії як дорослим, так і дітям, незалежно від того, які вікові контингенти обслуговує Пункт.

    1.19. На випадок відключення електроструму у Пункті повинні бути передбачені засоби аварійного освітлення.

    1.20. Пункт повинен мати план (схему) зон його діяльності з чітким позначенням вулиць, номерів будинків, медичних установ, аптек, відділень міліції тощо, визначенням їх відстані від Пункту, а також відповідні інструктивно-методичні й інформаційні матеріали щодо діяльності Пункту.

    1.21. При виникненні надзвичайних ситуацій персонал Пункту залучається для ліквідації медичних наслідків у складі бригад першої черги територіальної служби медицини катастроф. Для цього Пункт повинен мати відповідний запас медикаментів та перев’язного матеріалу, який постійно оновлюється.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

    2.1. Основним завданням Пункту є надання своєчасної кваліфікованої невідкладної медичної допомоги населенню в помешканнях та при безпосередньому зверненні на Пункт у всі дні тижня цілодобово.

3.ФУНКЦІЇ

Основними функціями Пункту є:

    3.1. Прийом і реєстрація викликів по телефону та при безпосередньому зверненні на Пункт з приводу надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам у помешканнях та прийом і реєстрація викликів від станції швидкої медичної допомоги.

    3.2. Своєчасне направлення на виклики бригади Пункту для надання невідкладної медичної допомоги чи проведення визначених процедур лікування.

    3.3. Обстеження та надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам згідно з затвердженими протоколами (стандартами).

    3.4. Активне відвідування вдома пацієнтів за викликами лікарів центру та бригад швидкої медичної допомоги.

    3.5.Надання медичної допомоги пацієнтам, які самостійно звертаються у Пункт і потребують термінової допомоги (в тому числі проведення реанімаційних заходів), незалежно від їх віку.

    3.6. Направлення пацієнтів на госпіталізацію, які потребують стаціонарної медичної допомоги.

    3.7. Виклик бригад швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнтів, які потребують негайної стаціонарної медичної допомоги з помешкання в лікувальні заклади і супроводу медичного персоналу з використанням носилкового транспорту.

    3.8. Виклик дільничних лікарів та лікарів-спеціалістів центру до пацієнтів, яким надавалась невідкладна медична допомога бригадами Пункту для вирішення питань щодо подальшого лікування та нагляду за станом їх здоров’я.

    3.9. Забезпечення послідовності в наданні невідкладної медичної допомоги та планового амбулаторного лікування пацієнтів і нагляду за станом їх здоров’я.

    3.10. Інформування працівників органів, що регулюють санітарно - епідеміологічне законодавство України про виявлені випадки інфекційних захворювань.

    3.11. Ведення затвердженої медичної документації.

    3.12. Ведення медичного статистичного обліку та подання  звітів.

    3.13. Забезпечення взаємодії зі станцією швидкої медичної допомоги шляхом інформування її про діяльність Пункту.

    3.14. Ведення обліку роботи санітарного автотранспорту та контроль за раціональним його використанням.

    3.16. Створення та оновлення запасів медикаментів, перев'язного матеріалу, виробів медичного призначення, медичних укладок-наборів тощо для роботи в повсякденних умовах та при виникненні надзвичайних ситуацій.

    3.17. Проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і протипожежних заходів у Пункті.

    3.18. Видача у вихідні та святкові дні довідок про смерть пацієнтів.

    3.19. Видача листків тимчасової непрацездатності строком до 3 днів, призначення амбулаторного лікування та виписування рецептів на медикаменти в нічний час, вихідні та святкові дні.

    3.20. Проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення району обслуговування.

    3.21. Надання населенню по телефону медичних порад та рекомендацій.

    3.22. Реєстрація викликів від бригад станції швидкої медичної допомоги для активного відвідування дільничними лікарями центру пацієнтів, які залишені вдома.

    3.23. Виїзд на місце проживання померлих, для констатації факту смерті.

4.ВЗАЄМОДІЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ І СЛУЖБАМИ ЦЕНТРУ ТА ІНШИМИ УСТАНОВАМИ І ЗАКЛАДАМИ

У процесі своєї діяльності Пункт взаємодіє:

    4.1. З керівництвом центру з питань кадрового забезпечення Пункту, забезпечення санітарним автотранспортом, майном, апаратурою, медикаментами, перев’язним матеріалом, виробами медичного призначення, радіо - та телефонним зв’язком, відповідними бланками та обліковими первинними формами; визначення території обслуговування; виконання поставлених завдань та функцій; звіту про діяльність; інформування про випадки виявлення інфекційних захворювань, наркоманії і токсикоманії, психічних розладів та смерті пацієнтів; з питань усунення недоліків у лікуванні пацієнтів дільничними лікарями (шляхом проведення завідувачем Пункту експертних оцінок активних викликів з доведенням результатів до керівництва установи); підвищення кваліфікації та атестації працівників Пункту, їх заохочення або притягнення до відповідальності.

    4.2. З дільничними лікарями та лікарями-спеціалістами з питань виконання Пунктом активного нагляду за пацієнтами при погіршенні стану їх здоров’я, усунення виявлених недоліків амбулаторного лікування пацієнтів, направлення пацієнтів на стаціонарне лікування.

    4.3. З реєстратурами центру з питань виклику і направлень до пацієнтів дільничних лікарів та лікарів-спеціалістів; інформування дільничних лікарів про випадки звертань пацієнтів по невідкладну та швидку медичну допомогу.

    4.4. Зі станцією швидкої медичної допомоги з питань: виконання викликів, переданих для виконання бригадами Пункту; надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам вдома; активного нагляду за станом пацієнтів, які залишені вдома; реєстрації виявлених станцією швидкої медичної допомоги інфекційних хворих, померлих, хворих, які після надання станцією термінової медичної допомоги, залишені вдома; направлення до пацієнтів бригад швидкої медичної допомоги для їх термінової госпіталізації; участі Пункту в ліквідації медико-санітарних наслідків при надзвичайних ситуаціях.

    4.5. З правоохоронними органами з питань: інформування їх про раптову смерть, про виявлені випадки кримінальних і дорожньо-транспортних травм та суїцидальних спроб; допомоги зі сторони працівників міліції при обслуговуванні пацієнтів з агресивними хуліганськими діями.

5.ПРАВА

    5.1. У випадках загрози життю пацієнтів, Пункт має право викликати собі на допомогу бригади швидкої медичної допомоги станції швидкої медичної допомоги. Медичні працівники, які викликали бригаду швидкої медичної допомоги, зобов’язані дочекатись її прибуття та надавати до її приїзду необхідну медичну допомогу пацієнтам.

    5.2. Пункт має право, в разі необхідності, госпіталізувати пацієнтів своїми силами і засобами до лікувального закладу.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

    6.1. Відповідальність за діяльність Пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги та за виконання завдань і функцій, що передбачені цим Положенням, несе завідувач згідно з чинним законодавством.

    6.2. Відповідальність працівників Пункту визначається посадовими інструкціями.

                                                                                                                                                                                          

  В.о. голови ради                                                        О.П.Усенко

 

Додаток

до рішення позачергової сесії

районної ради

від 22 листопада 2016 року

№ 222-14-VII

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням  позачерговоїсесії

Яготинської   районної  ради

від  22 листопада 2016  року

№ 222-14-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

ЯГОТИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ  ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

 

(нова редакція)

 

Код ЄДРПОУ: 02224658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Яготин

 

2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1.Комунальний заклад Яготинська дитяча школа мистецтв(далі-Заклад) заснована на спільній власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району. Яготинська районна рада ( далі – Засновник) від  імені та в інтересах зазначених територіальних громад  здійснює правомочності з володіння, користування, розпорядження та управління  Закладом.   Заклад безпосередьно підпорядковується сектору культури, національностей та релігії Яготинської районої державної адміністрації і входить до її сфери управління. Майно Закладу перебуває у комунальній власності і закріплюється за ним на праві господарського відання.

    1.2. Найменування Закладу: повне українською - Яготинська дитяча школа мистецтв                   

скорочене  українською – Яготинська ДШМповне російською –  Яготинская детская школа искусcтв скорочене російською – Яготинская ДШИ

    1.3. У своїй діяльності Заклад керується чинним законодавством України,

цим Статутом, рішеннями Яготинської районної ради, розпорядженнями голови

Яготинської районної ради, Порядком управління майном спільної власності

територіальних громад сіл та міста Яготинського району, рішенням органів виконавчої влади та ін.

    1.4. Заклад є юридичною особою.Права і обов’язки юридичної особи Заклад

набуває з дня його державної реєстрації.

    1.5. Заклад здійснює свою діяльність на підставі і відповідно до чинного

законодавства України, розпорядчих документів, доручень Засновника та цього

Статут.

    1.6. Заклад здіснює свою діяльність за рахунок коштів районного бюджету та надходжень батьківської плати за навчання  учнів, додаткових джерел фінансування, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки  в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки та інші реквізити.

    1.7. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями  Засновника.

    1.8. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Засновника, а держава та Засновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями Закладу.

    1.9. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

    1.10.Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує обдарованих учнів до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

    1.11.Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

    1.12. Місцезнаходження: вулиця Незалежності, 81, м.Яготин, Яготинський район Київської області, 07700.  

     

2. ВИДИ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

    2.1.Види діяльності:- освіта у сфері культури

                                                        

    2.2. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.3. Основним  завданням закладу є :

    - виховання  громадянина  України;

    - вільний  розвиток особистості,виховання поваги до народних звичаїв,традицій,національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

    - виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності ;

    - естетичне виховання дітей та юнацтва;

    - навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтв;

    - створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

    - задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

    - пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих талановитих  дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей,  обдарувань і талантів.

    - задоволення  духовних та естетичних потреб громадян.

    2.4. Основними завданнями школи мистецтв є: реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу; виховання в учнів патріотизму, любові до України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності; естетичне виховання дітей та юнацтва; навчання дітей та підлітків різним видам мистецтва; створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та підлітків, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань.

    2.5. Заклад може створювати різні структурні підрозділи , які працюють на засадах самоокупності. Положення ,навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються керівником. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання визначаються та затверджуються керівником закладу.

    2.6. Заклад має право мати філії. Рішення про створення філій приймаються після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

    2.6. Заклад може входити до складу навчально – виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням із Засновником та місцевими  органами державної виконавчої влади.

    2.7. Заклад може організовувати роботу своїх класів у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

    2.8. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, форм і методів навчання.

    Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі  курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими  організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

    Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам  регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

    2.9. Право вступу до закладу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в а законних підставах, вступають до школи в порядку, встановленому для громадян України.

    2.10. Приймання учнів до закладу може здійснюватися протягом навчального року, як на безконкурсній основі,так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань, до занять у закладі та копія свідоцтва про народження. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу.

    2.11. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

2.12. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

    3.1. Яготинська дитяча школа мистецтв працює за річним планом роботи, погодженим із Засновником в особі голови районної ради та сектором культури, національностей та релігії районної державної адміністрації.

    3.2 Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України. Закладу надається право на основі типових навчальних планів та програм розробляти навчальні плани та програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи школи мистецтв за умови затвердження їх сектором культури, національностей та релігії районної державної адміністрації.

    3.3.Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: уроки, репетиції, перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, концерти, лекції, бесіди, вікторини, екскурсії, позаурочні заходи.

    3.4. Основною формою навчально-виховної роботи є урок. Тривалість одного уроку визначається навчальними планами і програмами, за якими працює школа мистецтв, з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

    - віком від 5 до 6 років – 30 хв.;

    - віком від 6 до 7 років – 35 хв.;

    - старшого віку – 45 хв.

    Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника. Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладом, затвердженим директором школи мистецтв.

    3.5. Навчальний рік у школі мистецтв починається 1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором школи мистецтв згідно із строками, визначеними Міністерством освіти і науки України. Комплектування груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні школа мистецтв може працювати за окремим планом, затвердженим директором цього закладу.

    3.6. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

    3.7. Середня наповнюваність груп у закладі визначається типовими навчальними планами спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України. Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп.

    3.8. Для оцінювання рівня досягнень учнів використовується 12 бальна система, що затверджується Міністерством культури  України.

    3.9. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими. Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок. Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року. Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

    3.10. Питання, пов'язані зі звільненням учнів від здачі іспитів або перенесення їх строків, вирішуються директором школи мистецтв на підставі поданої заяви.

    3.11. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, залишення на повторний рік навчання та виключення із школи (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора школи мистецтв. Повторні перездачі повинні бути завершені до 20 вересня наступного навчального року.

    3.12. Випускникам школи, які в установленому порядку склали випускні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за рахунок державного бюджету.

    3.13. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, за умови повного виконання навчальних планів і програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок.

    3.14. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторних іспитів.

    3.15. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”. Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням викладачів.

    3.16. 3а рішенням директора школи виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців.

    3.17. Навчально-виховний процес у школі мистецтв є вільним від втручання політичних партій, громадських та релігійних організацій.

 

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

    4.1.Учасники навчально-виховного процесу в школі є:

    - учні;

    - директор, заступник директора;

    - викладачі, концертмейстери;

    - спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

    - батьки, або особи, які їх замінюють;

    -  представники підприємства, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному  процесі.

    4.2. Учні закладу мають гарантоване державою право на :

    - здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

    - добровільний вибір школи та навчання певним видом мистецтва:

    - навчання декільком видам мистецтв або на декільках музичних інструментах;

    - безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

    - користування навчальною базаю закладу;

    - участь  в  конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, тощо;

    - повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

    - вільне вираження поглядів, переконань;

    - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного насильства, від дій  педагогічних та  інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

    4.3.Учні користуються правом внутрішнього переведення  до іншого закладу за наявності  вільних місць. Переведення здійснюється за наказом директора.          

    4.4.Учні школи зобов’язані:

    - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

    - підвищувати загальний культурний рівень;

    - дотримуватися морально-естетичних (етичних) норм, бути дисціплінованими;

    - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

    - дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

    - дотримуватись вимог статуту.

    4.5.Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної  підготовки,  здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї  роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі.

    4.6.Педагогічні працівники школи мають право на:

    - керівництву школи та органам управляння культурою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

    - подання на розгляд керівництву школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

    - вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

    - участь у роботі методичних  об’єднань, нарад, зборів, у заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної  роботи;

    - педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;

    - захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

    - соціальне та матеріальне заохочення за досягнення  вагомих результатів виконанні  покладених на них завдань;

    - об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не  забороняється законодавством.

    4.7.Педагогічні працівники зобов’язані :

    - виконувати навчальні плани та програми;

    - надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей  учнів;

    - сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задаткі та запитів а також збереженню здоров’я;

    - здійснювати педагогічний контроль за дотримання учнями морально-етичних  норм, дисциплінарних вимог;                                        

    - дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня,захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів  загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я учнів, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховавати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних  традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів  загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну  культуру;

- проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків ( журнали, плани, тощо);

- дотримуватися вимог статуту школи, виконувати правила внутрішнього трудового  розпорядку та посадові обов’язки, брати участь у роботі педагогічної ради, методичних  об’єднань відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- виконувати накази, розпорядження директора закладу, Засновника органів державного    управління, до сфери  управління яких належить заклад.

    4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до

розкладу занять, атвердженого директором або заступником директора з

навчальної роботи.

    4.9.Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз  на п’ять  років, відповідно до чинного законодавства.

    4.10.Обсяг педагогічного навантаження працівників закладу встановлюється директором  згідно із законодавством.

    Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних  працівників закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу  педагогічного навантаження.

    Завідувачам відділень(відділів) здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від тарифної ставки.

    Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року  здійснюється директором у разі зміни кількості годин  за окремими навчальними програмами, що передбачається начальним планом,у разі зміни кількості учнів, пов’язаної їх вибуттям чи зарахуванням, інших змін  умов праці, а також за письмовою згодою педагогічного працівника  з дотриманням  законодавства України про працю.

    Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно  до  нормативно- правових актів Кабінету МіністрівУкраїни, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти,Міністерства    культури України.

    4.11. Не  допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

    4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

    - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

    - звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

    - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

    - захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування  закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

  1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

    5.1.Керівництво закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має  вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов підготовку  та атестацію керівних кадрів культури в порядку встановленому Міністерством культури  України.

    5.2.Директор, заступник директора, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

    5.3.Директор закладу:

    -  здійснює керівництво колективом;

    - призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу, створює належні умови для підвищення фахового  івня працівників;

    - організовує навчально-виховний процес;

     - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і  програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

    - створює належні умови для  здобуття учнями початкової спеціалізованої мистецької освіти;

    - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієничних та протипожежних норм, техніки безпеки, розпоряджається в установленому порядку майном  і  коштами закладу, є розпорядником кредитів;

    - організовує виконання кошторису доходів і  видатків закладу, укладає

угоди з юридичними  та фізичними  особами;

    - в установленому  орядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного  казначейства;

    - установлює надбавки, доплати,  премії  та надає матеріальну допомогу  працівникам школи  відповідно до  законодавства;

    - представляє заклад в усіх підприємствах,установах організаціях і відповідає перед засновником за результатами діяльності закладу;

    - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ, та організацій, інших юридичних або фізичних  осіб у навчально-виховному процесі;

-  забезпечує  право на   захист  від  будь-яких  форм  фізичного або психічного  насильства;

-  видає у межах своєї  омпетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

    - застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до  працівників закладу;

    -  затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

    5.4.Директор закладу є  головою педагогічної ради – постійно діючого колективного органу управління  закладом.

    За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник керівника з навчальної  роботи.

    Обов’язки секретаря едагогічної ради виконує один з викладачів, який

обирається строком на один рік.

    5.5.Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу,

підвищення професійної майстерності  та творчого зростання педагогічного

колективу.

    5.6.Педагогічна рада закладу:

    - розглядає плани навчально-виховної і методичної роботи закладу;

    - обговорює заходи, забезпечує високий рівень навчально-виховної роботи і методичної  роботи;

    - заслуховує та обговорює доповідні, звіти керівника закладу, його заступників, керівників відділень, відділів та окремих викладачів, щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

    - впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового досвіду;

    - приймає рішення про видачу документу про закінчення учнями школи,переведення учнів в  наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із школи, нагородження Похвальними листами;

    - обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів до школи, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховування, вимоги до вступників;

    - порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

    - вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

    5.7.Роботу педагогічної ради проводити відповідно до потреб закладу.

Обов’язковим  є  проведення засідань  педагогічної  ради на  початок  та  кінець

навчального  року, а також в  кінці кожної  чверті.

    5.8.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

    5.9.Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами.

    Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

    До складу ради школи делегуються завідуючі відділенням, відділами, представники громадських організацій та керівництва  закладу.

    Засідання ради є правомочним якщо в ньому бере участь не менше 2/3

її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні

ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються  протоколами.

    5.10.У закладі за рішенням загальних зборів або ради школи, можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, комісії, асоціації тощо.

    5.11. Директор закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам  України, Положенню про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури України та цьому статуту.

    5.12.За наявності викладачів не менше трьох з одного виду мистецтв (споріднених  інструментів) у закладі можуть створюватися відділення, відділи, керівники яких  затверджуються наказом директора закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу,

підвищення якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності,

виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

 

6. СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

    6.1. Суб’єктами управління Закладом є:

    - Яготинська районна рада;

    - голова Яготинської районної ради;

    - постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності Яготинської районної ради ;

    - сектор культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації;

    - Директор Закладу.

    6.2. Здійснюючи управління Закладом Яготинська районна рада (на пленарних засіданнях), в порядку і в межах, визначених чинним законодавством:

    - приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Закладу;

    - затверджує Статут Закладу та вносить зміни до нього;

    - вирішує питання відчуження основних фондів Закладу;

    - погоджує умови і приймає рішення про приватизацію майна Закладу;

    - приймає рішення про передачу під заставу майна Закладу;

    - здійснює інші повноваження щодо управління Закладом, передбачені законодавством України та Порядком управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району та рішеннями Яготинської районної ради.

    6.3. Голова Яготинської районної ради:

    - вирішує питання надання дозволу на передачу в оренду підрозділів Закладу, нерухомого майна на термін до одного року за рекомендацією постійної депутатської комісії Яготинської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності;

    - надає дозвіл на проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень Закладу за рекомендацією постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності Яготинської районної ради;

    - здійснює інші повноваження щодо управління Закладом, передбачені законодавством України та Порядком управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району та рішеннями Яготинської районної ради.

    6.4. Постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності Яготинської районної ради:

    6.4.1. Здійснює розгляд та вносить рекомендації, висновки з питань щодо:

    - припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Закладу;

    - розгляду та внесення змін до Статуту Закладу;

    - надання дозволів на передачу в оренду майна Закладу;

    - погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень Закладу;

    - надання дозволів на передачу в оренду майна Закладу.

    6.5. Виконавчий апарат Яготинської районної ради здійснює наступні функції:

    - веде облік наявного майна Закладу та майна, переданого в оренду;

    - забезпечує дотримання порядку списання майна Закладу;

    - проводить за участю представників постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності Яготинської районної ради, за дорученням голови Яготинської районної ради, інвентаризацію майна Закладу, вживають заходів щодо реєстрації майна Закладу в бюро технічної інвентаризації;

    - здійснює контроль за дотриманням Статуту Закладу;

    - аналізує матеріали щодо вирішення питань передачі в оренду майна Закладу;

    - веде реєстр та облік договорів оренди, укладених з дозволу Суб’єктів управління Закладу;

    - узагальнює матеріали по відчуженню, списанню, передачі та придбанню майна Закладу;

    - здійснює попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питання управління Закладом на розгляд постійних депутатських комісій Яготинської районної ради, голови Яготинської районної ради та пленарного засідання Яготинської районної ради.

    6.5.1. Поточну координацію та контроль виконання зазначених у пункті 6.5. цього Статуту функцій здійснює за дорученням голови Яготинської районної ради керівник виконавчого апарату Яготинської районної ради.

 

7.   ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  АЗА  ШКОЛИ

                                                   

    7.1. Фінансова діяльність закладу проводиться відповідно до законодавства та Статуту.

    7.2. Фінансування закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бютжетів та плати за  навчання учнів.

    Основним джерелом фінансування закладів є кошти районного бюджету.

    Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовкою та перепідготовкою кадрів, оплату праці, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази,  соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

    Фінансування закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел  фінансування, не заборонених законодавством.

    Бюджетне фінансування закладів не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених закладах додаткових  жерел фінансування.

    Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім видатків, передбачених чинним законодавством України, і  використовуються включно за призначенням.

    7.3. Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими  працює заклад.

    Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

    - штатний  розпис;

    - середня  педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацію;

    - кількість педагогічних ставок за  розрахунком навчальних годин; сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, визначених Законом України “Про освіту” та нормативними актами Кабінету Міністрів України.                                                                                                                  

    7.4. Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та керівництвом акладу, з  погодженням місцевих органів виконавчої влади. Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти  позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Додаткові пільги з плати за навчання визначаються розпорядженням Яготинської районної  державної адміністрації.

    7.5. Додатковими джерелами формування коштів  закладу є:

    - кошти отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами( далі- Порядок), затвердженого  спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 № 383-239-131 і зареестрованого в Міністерстві  юстиції України 12.12.97 за № 596/2400;

    - кошти гуманітарної допомоги;

    - добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприемств, установ, організацій та окремих громадян;

    - кредити банків;

    - інші надходження;

    Кошти отримані закладом з додаткових джерел фінансування використовуються для  проведення діяльності,  передбаченої її Статутом. Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку. Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних  послуг не  дозволяється.

    7.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією, містить заборону розподілу        отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації,   

      працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу  

      управління та інших пов`язаних з ними осіб.

           Передбачає передачу активів одній або кільком  неприбутковим організаціям відповідного            

виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її 

       ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    Доходи закладу у вигляді коштів матеріальних цінностей та нематеріальних активів,   одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом,  звільняються від оподаткування.

    7.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

    - самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської  та іншої діяльності  відповідно до цього статуту:

    - користуватися безплатно земельними ділянками, на яких вона розташована;

    - розвивати власну матеріальну базу;

    - списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи,  кі стали непридатни;

    - володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та  татуту;

    - виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу.                                                           

    Матеріально-технічна база школи включає приміщення, споруди обладнання, засоби зв’язку,   транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у її  користуванні.            

    Для проведення навчально-виховної роботи школі надаються в користування культурні та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.                                                

    Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається органами виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

    7.8. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства  України.

    7.9. Перепрофілювання, реорганізація та ліквідація  закладу здійснюється лише відповідно до чинного законодавства України.

    7.10. Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію.                                                                                                                                                              

    7.11. Ведення  діловодства, та звітності у закладі здійснюється у  порядку, визначеному    нормативно-правовими актами.

 

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦВА

 

    8.1. Заклад, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2. Заклад, має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,  громадськими об’єднаннями інших  країн в установленому    законодавством  порядку

                                                                                                         

9. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

    9.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки  України, Міністерство культури України, органи виконавчої влади та місцевого  самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад.                                                      

    9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

Прикінцеві положення

 

    По питаннях не врегульованих Статутом Підприємство керується чинним законодавством України.

    Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

    Якщо одне із положень Статут в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

    Внесення змін і доповнень до Статут здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

    Цей Статут складено в 3-х примірниках.

    Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади і органами місцевого самоврядування здійснюються згідно з чинним законодавством України.

    Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 

    Яготинська районна рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: вулиця Незалежності, 110, місто Яготин Київської області, зареєстроване Яготинською районною державною адміністрацією Київської області від 16 квітня 2002 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 351 120 0000 000106, код ЄДРПОУ 04054843,  в особі в.о.голови ради Усенка Олександра Павловича, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

 

 

 

В.о. голови ради ______________________ О.П.Усенко

 

 

                                      Додаток

                                                                                до рішення позачергової сесії

                                                                                районної ради

                                                                                від 22 листопада 2016 року

                                                                                №223-14-VІІ

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                рішенням позачергової сесії

                                                                                Яготинської районної ради

                                                                                від «22» листопада 2016 року

                                                                                №223-14-VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

 

ЯГОТИНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

 

(нова редакція)

 

КОД ЄДРПОУ: 34233556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Яготин

 

2016 рік

 

 

                           

 

                                                1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1.Цей статут розроблений на підставі Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України, Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994, із змінами та доповненнями і є документом, який регламентує діяльність «Яготинської дитячої музичної школи».

    1.2.Найменування Закладу:

    повне (укр.) - “Яготинська дитяча музична школа”                    

    (школа естетичного виховання)

    скорочене (укр.) – ДМШ

    повне (рос.) – «Яготинская детская музыкальная школа»

    скорочене (рос.) – ДМШ.

    1.3.Комунальна організація(установа,заклад) “Яготинська дитяча музична школа”

(далі - Заклад) заснована на спільній власності територіальних громад сіл та      

міста Яготинського району та підпорядкований сектору культури,    

національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації.

    1.3.1.Яготинська районна рада ( далі – Засновник) від імені та в інтересах зазначених територіальних громад здійснює правомочності з володіння, користування, розпорядження та управління Закладом. Майно Закладу перебуває у комунальній власності ізакріплюється за ним на праві господарювання.

    1.4.Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями Яготинської районної ради, розпорядженнями голови Яготинської державної адміністрації, а також Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади систем Міністерства культури України та цим Статутом.

    1.5.Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

    1.6.Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до

надбань вітчизняної і світової культури,готує обдарованих учнів до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

    1.7.Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

    1.8.Місцезнаходження: 07702вулиця Лисенка, будинок 14, місто Яготин, Яготинський район, Київської області

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.

 

    2.1.Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп.

    2.1.1.Види діяльності:

              - освіта у сфері культури.

    2.2.Створення, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється у порядку, визначену Кабінетом Міністрів України.

    2.3.Заклад проводитЬ навчально-виховну, методичну, культурно – просвітницьку роботу.

    2.4.Основним завданням закладу є :

            - виховання громадянина України;

            -вільний розвиток особистості,виховання поваги до народних звичаїв,традицій,національних цінностей українського народу, атакож інших націй і народів;

             - виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власноїгідності;

             - естетичне виховання дітей та юнацтва;

             - навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

             - створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

             -задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

             - пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

            - задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

    2.5.З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичне, художнє, хореографічне, театральне, хорове, естрадне та інші) та відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно–смичкових інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, вокальний, класичного танцю, народного танцю, бального танцю та інші).

    2.6.Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються керівником. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір плати за навчання визначаються та затверджуються керівником закладу.

    2.7.Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження з місцевими органами державної  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

    2.8.Заклад може входити до складу навчально – виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.

    2.9.Заклад може організовувати роботу своїх класів у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, закладів, підприємств,організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

    2.10.Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону,молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

    2.11.Заклад, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів. Право вступу до закладу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних  підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

    2.12.Приймання учнів  до закладу може здійснюватися протягом навчального року, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб,  які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань, до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу.

    2.13.Заклад проводить прийом учнів віком від 5 років. Термін навчання в школі 6-8 років, відповідно до навчальних планів і програм затверджених Міністерством культури України, або обраних закладом для організації навчально-виховного процесу.

    2.14.Документація закладу , яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

    2.15.Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

                    

    3.1.Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директоромзакладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп здіснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремимпланом, затвердженим директором закладу. Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

    3.2.У період епідемій заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної влади.

    3.3.Заклад працює за річним планом роботи.

    3.4.Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури України, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими місцевими органами управління в галузі культури.

    3.5.Закладом можуть складатися експерементальні навчальні плани складають з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Академії педагогічних наук України.

    3.6.Навчально-виховнийпроцессузакладі здійснюється деференційовано,

відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

-  індивідуальні та групові уроки;

-  репетиції;

-  перегляди, виставки,конкурси,фестивалі,олімпіади,концерти;

-  лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

-  позаурочні заходи.

    3.7.Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу.

    3.8.Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

    - віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

    - віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

    - старшого віку             - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником директора закладу з навчальної роботи.

    3.9.Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

    3.10.Середня наповненість груп у закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів( шкіл естетичного виховання) затвердженимиМіністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп.Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин. Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані закладом для організації навчального процесу.

    3.11.Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджується Міністерством культури України

    3.12.Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання, з урахуванням оцінок одержаних під час контрольних заходів.Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими. Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок ( оцінок за випускні роботи).Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляться не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

    3.13.Питання пов’язані і звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішується директором школи на підставі подання відділів за наявності відповідних документів.

    3.14.Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами, яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення їх із школи, видачі свідоцтва випускникам вирішується педагогічною радою та затверджується наказами директора закладу.Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило до 20-го вересня наступного навчального року.

    3.15.Випускникам закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.

    3.16.Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників художньої школи за умови виконання випускної роботи.

    3.17.Учнямвипускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту, цим учням надається право повторного іспиту, повторних іспитів. Учням художньої школи (художнього відділення школи мистецтва) в разі невиконання випускої роботи надається право довиконати цю роботу.

    3.18.Учні, які мають досягнення ( 10-12 балів) у вивченні предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальними листами, грамотою “За високі досягнення в навчанні.” Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень, відділів.

    3.19.За рішенням керівника закладу виключення учня може проводитись при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

    3.20.Навчально-виховний процес у школі є вільний від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

 

4.УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 

    4.1.Учасники навчально-виховного процесу в школі є:

    - учні,

    - директор, заступник директора,

    - викладачі, концертмейстери,

    - бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу,

    - батьки, або особи, які їх замінюють,

    -представники підприємства, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

    4.2.Учні закладу мають гарантоване державою право на :

    - здобуття позашкільної мистецької освіти відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

    - добровільний вибір школи та навчання певним видом мистецтва:

    - навчання декільком видам мистецтв або на декількохмузичних інструментах;

    - безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

    - користування навчальною базаю закладу;

    - участь в конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах,виставках тощо;

    - повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

    - вільне вираження поглядів, переконань;

    - захист від будь яких форм експлуатації, психічного,фізичного  насильства, від дій педагогічних та іншихпрацівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

    4.3.Учні користуються правом внутришкільногого переведення тапереведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюється за наказом директора.

    4.4.Учні школи зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-естетичних (етичних) норм, бутидисціплінованими;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватись вимог Статуту.

    4.5.Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі.

    4.6.Педагогічні працівники школи мають правона:

    - внесення керівництву школи та органам управляння культуроюпропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу;

    - подання на розгляд керівництву школи та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів,застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі;

    - вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації,

    - участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходахпов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

    - вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів робот з учнями;

    - захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства,

    - соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомихрезультатів у виконанні покладених на них завдань;

    - об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднанняхгромадян, діяльність яких не забороняється законодавством.

    4.7.Педагогічні працівники зобов’язані :

    - виконувати навчальні плани та програми;

    - надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

    - сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів відповідно до їх задаткі та запитів, а також збереженню здоров’я;

    - здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

    - дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність  учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

    - берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

    -виховавати повагу до батьків, жінки, старших за віком,до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

    - виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

    - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

    - проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

    - вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків ( журнали, плани, тощо);

    - дотримуватися вимог Статуту школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

    - виконувати накази, розпорядження директора закладу, органів державного управління, до сфери управління якихналежить заклад.

    4.8.Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної роботи.

    4.9.Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

    4.10.Обсяг педагогічного навантаження працівників закладу встановлюєтьсядиректором згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється пропорційно до обсягу педагогічного навантаження.

Завідувачам  відділень (відділів) здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі зміни кількості учнів, пов’язаної їх вибуттям чи зарахуванням учнів протягом навчального року, за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв’язку з вибуттям або зарахуванням  учнів протягом навчального року здійснюється керівником.

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти Міністерства культури України.

    4.11.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

    4.12.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

    - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу за їх наявності;

    - звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

    - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

    - захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

  1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

 

    5.1.Керівництво закладом здійснює директор, який може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи  не менше як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів культури в порядку встановленому Міністерством культури України.

    5.2.Директор, заступник директора, педагогічні та інші працівники закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

    5.3.Директор закладу:

    - здійснює керівництво колективом;

    - призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу,створює належні умови для підвищення фахового рівняпрацівників;

    - організовує навчально-виховний процес;

    - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

    - створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціалізованої мистецької освіти;

    - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієничних та протипожежних норм, техніки безпеки;

    - організовує виконання кошторису доходів і видатківзакладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

    - установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальнудопомогу працівникам школи відповідно до законодавства;

    - представляє заклад в усіх підприємствах,установах організаціях і відповідає перед засновником за результатами діяльності закладу;

    - дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів,підприємств, установ, та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

    - забезпечує право на захист учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

    - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

    - застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівниківзакладу;

    - затверджує посадові обов’язки працівників закладу.

    5.4.Директор закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом. За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник керівника з навчальної роботи. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

    5.5.Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

    5.6.Педагогічна рада закладу:

    - розглядає плани навчально-виховної і методичної роботи закладу;

    - обговорює заходи, забезпечує високий рівень навчально-виховної роботиіметодичної роботи;

    - заслуховує та обговорює доповідні, звіти керівниказакладу, його заступників, керівників відділень,відділів та окремих викладачів, щодо стану навчально-виховної і методичної роботи в закладі;

    - розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи закладу;

    - визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

    - приймає рішення про видачу документу про закінчення учнями школи,переведення учнів в наступний клас, залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із школи, нагородженняПохвальними листами;

    - обговорює заходи, пов’язані з проведенням наборуучнів до школи, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховування, вимоги до вступників;

    - порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

    - вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

    5.7.Роботу педагогічної ради проводити відповідно до потреб закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також в кінці кожної чверті.

    5.8.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу.

    5.9.Рішенням загальних зборів створюється рада закладу, що діє в період між загальними зборами. Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради школи делегуються завідуючі відділенням, відділами, представники громадських організацій та керівництва закладу. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше -2/3її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданніради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформляються протоколами.

    5.10.У закладі за рішенням загальних зборів або ради школи, можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, комісії, асоціації тощо.

    5.11.Директор закладу не зобов’язанийвиконуватирішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству,нормативно-правовим актам України, Положенню про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури України та цьому Статуту.

    5.12.За наявності викладачів не менше трьох з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватися відділення, відділи, керівники, яких затверджуються наказом директора закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищення якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

 

6.СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ.

 

    6.1.Суб’єктами управління Закладом є:

    - Яготинська районна рада;

    - Яготинська державна адміністрація;

    - Директор Закладу.

    6.2.Здійснюючи управління Закладом Яготинська районна рада (на пленарних засіданнях), в порядку і в межах, визначених чинним законодавством:

    - приймає рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) Закладу;

    - затверджує Статут Закладу та вносить зміни до нього;

    - здійснює інші повноваження щодо управління Закладом, передбачені законодавством України та Порядком управління майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району та рішеннями Яготинської районної ради.

    6.3.Сектор культури, національностей та релігії Яготинської районної державної

адміністрації:

    - здійснює управління закладом;

    - здійснює координаційну діяльність закладу;

    - є головним розпорядником коштів закладу;

    - надає організаційно-методичну допомогу закладу;

    - підготовка аналітичних, інформаційних та статестичних матеріалів, що стосуються закладу;

    6.4.Створює умови для:

    - вільного  розвитку культурно-мистецьких процесів;

    - здобуття освіти у сфері культури.

 

                7.ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ.

 

    7.1.Фінансова діяльність закладу проводиться відповідно до законодавства та Статуту.

    7.2.Фінансування закладів здійснюється за рахунок коштів районного бютжетівта плати за навчання учнів.

Основним джерелом фінансування закладів є кошти районного бюджету.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовкою та перепідготовкою кадрів, оплату праці, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування закладів може дійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фінансування закладів не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у зазначених закладах додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім видатків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються включно за призначенням.

    7.3.Розрахунок навчальних годин по закладу складається на плановий контингент учнів, установлений органом виконавчої влади, у відповідності до навчальних планів, за якими працює заклад.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

    - штатний розпис;

    - середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок тапідвищень за тарифікацію;

    - кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин;

    - сума грошової винагороди та матеріальної допомоги у розмірах,визначених Законом України “Про освіту” танормативними актами Кабінету Міністрів України.

    7.4.Розмір плати за навчання учнів установлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та керівництвом закладу, з погодженням місцевих органів виконавчої влади. Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Додаткові пільги з плати за навчання визначаються розпорядженням Яготинської районної державної адміністрації.

    7.5.Додатковими джерелами формування коштів закладу є:

    - кошти отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами ( далі- Порядок),затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерства економіки Українивід 27.10.97 № 383-239-131 і зареестрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.97 за № 596/2400;

    - кошти гуманітарної допомоги;

    - добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

    - кредити банків;

    - інші надходження.

Кошти отримані закладом з додаткових джерел фінансування використовуються для проведення діяльності, передбаченої її Статутом. Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно, відповідно до Порядку.Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

    7.6.Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи закладу у вигляді коштів матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування.

    7.7.Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

    - самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту:

    - користуватися безплатно земельними ділянками, на яких вона розташована;

    - розвивати власну матеріальну базу;

    - списувати з балансу вустановленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

    - володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

    - виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу.

Матеріально-технічна база школи включає приміщення, споруди обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у її користуванні.

Для проведення навчально-виховної роботи школі надаються в користування культурні та інші заклади безплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

    7.8.Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

    7.9.Заклад може приватизуватисялише за умов:

    - збереження освітнього призначення;

    - згоди колективу школи;

    - наявності коштів.

    7.10.Перепрофілювання, реорганізація та ліквідація закладу здійснюється лише відповідно до чинного законодавства України.

    7.11.Кошти місцевого бюджету на утримання закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках сектору культури, національностей та релігії Яготинської райдержадміністрації. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію.

    7.12.Ведення діловодства, та звітності у закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

    7.13.Заклад є бюджетною неприбутковою установою, містить заборону розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов`язаних з ними осіб.

    7.14.Заклад передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

8.ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦВА.

 

    8.1.Заклад, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

    8.2.Заклад, має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

                                                                                                         

                            9.ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ.

 

    9.1.Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких перебуває заклад.

    9.2.Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація школи, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Прикінцеві положення

 

По питаннях не врегульованих Статутом Підприємство керується чинним законодавством України.

Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.

Якщо одне із положень Статут в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

Внесення змін і доповнень до Статут здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому порядку.

Цей Статут складено в 2-х примірниках.

Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами державної влади і органами місцевого самоврядування здійснюються згідно з чинним законодавством України.

Ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

     Яготинська районна рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: місто Яготин вулиця Незалежності,110 Київської області, зареєстроване Яготинською районною державною адміністрацією Київської області від 16 квітня 2002 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 351 120 0000 000106, код ЄДРПОУ 04054843, в особі в. о. голови ради Усенка Олександра Павловича, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

             ______________________ О. П. Усенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 13 ( тринадцять ) аркушів

 

В. о. голови районної ради _______________________ О. П. Усенко

 

                

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми залучення інвестицій та поліпшення

інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2016-2020роки

 

    Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Яготинської районної державної адміністрації від 21 жовтня 2016 року № 932, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики, районна рада

 

вирішила :

 

    1. Затвердити Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.

 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

 

 

 

В.о голови ради                                                          О.П.Усенко

 

 

 

 

    м. Яготин

    22 листопада 2016 року

    № 216 - 14  - VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток

                     до рішення    

                     позачергової сесії                                  

                     від   22   листопада 2016 р.

                     №   216 - 14- VII

 

 

Програма

залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2016-2020 роки

 

ЗМІСТ

 

 

Стор.

  1.

Вступ.

 

4

 

Паспорт Програми.

 

5

 

  .      Основні засади формування і реалізації інвестиційної політики.

6

 

Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2013– 2015років.

 

8

 

Визначення проблем, на розв'язання яких  спрямована Програма.

 

10

 
       Формування інвестиційної політики в Яготинському районі:

6.1. Головна мета, основні цілі та завдання Програми.

6.2.Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Яготинському районі.

6.3. Комплексні заходи щодо забезпечення інвестиційного розвитку економіки Яготинського району.

6.4. Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку Яготинського району.

6.5. Захист приватних і майнових прав інвесторів.

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове забезпечення Програми.

 

15

 

Очікувані результати виконання Програми.

 

15

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми.

 

15

 

Канали розповсюдження інформації про Програму.

 

15

 

Напрями діяльності та заходи Програми.

 

16

 

 

 

І. Вступ

    Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2016-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів Стратегії розвитку Київської області до 2020 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 12 грудня 2014 року № 856-44-VІ.

    Програма розроблена на підставі статей 17, 18, 19, 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності на території України.

    Об’єктом реалізації Програми є весь соціально-економічний комплекс району об’єкти виробничої сфери, агропромисловий комплекс, комунальне господарство, соціально-культурна сфера, об’єкти господарювання інших форм власності, що знаходяться на його території.

    Програма впроваджується на період 2016-2020 років.

    План заходів щодо її реалізації також опрацьований на перспективу, однак може щорічно коригуватись і наповнюватись новим змістом у залежності від змін внутрішніх і зовнішніх умов реалізації іноземних інвестицій та при виникненні нових завдань.

    Програма спрямована на створення рівних умов для вітчизняних та іноземних інвесторів.

    Враховуючи те, що район має дефіцит фінансових ресурсів, але, разом із тим, володіє промисловим потенціалом, досить розвиненою інфраструктурою, має висококваліфіковану робочу силу , залучення інвестицій для розвитку його економіки є дуже важливим  та необхідним. Виконання відповідного комплексу заходів дасть можливість досягнути поставленої мети.

    Програма є базовим документом для органів місцевого самоврядування при проведенні інвестиційної політики в районі.

    Збільшення притоку інвестицій є пріоритетним напрямом діяльності Яготинської районної державної адміністрації, поєднання інтересів інвестора з інтересами району повинно стати основою для плідного взаємовигідного співробітництва.

ІІ.Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення Програми 

Яготинська районна державна адміністрація

 

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Яготинської районної державної адміністрації

 

 

Розробник Програми 

Відділ економічного розвитку та торгівлі Яготинської районної державної адміністрації

 

 

Співрозробники Програми 

Структурні підрозділи Яготинської районної державної адміністрації, органи виконавчої влади в районі, підприємства, установи та організації району

 

 

Відповідальний виконавець Програми 

 Відділ економічного розвитку  та торгівлі  Яготинської районної державної адміністрації

 

 

Учасники Програми

Управління агропромислового розвитку Яготинської районної державної адміністрації, відділ економічного розвитку та торгівлі   Яготинської районної державної адміністрації,сектори містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства ,з питань цивільного захисту та інфраструктури Яготинської районної державної адміністрації , органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності району

 

Термін реалізації Програми 

 

2016-2020 роки

 

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми 

районний бюджет

 

9.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

 

коштів місцевих бюджетів

коштів інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

 

 

 

30,0 тис.грн

 

 

 

 30,0 тис.грн

 

ІІІ. Основні засади формування і реалізації інвестиційної політики

    Формування і реалізація  інвестиційної політики в Яготинському районі на 2016-2020 роки передбачає здійснення заходів за такими  трьома напрямами: аналіз та оцінка вихідних складових; формування інвестиційної політики; виконання заходів  інвестиційної програми .

    Перший напрям – аналіз та оцінка вихідних складових. Цей напрям охоплює вивчення всіх об’єктивних передумов (чинників), від яких залежить зміст районної інвестиційної політики і, відповідно, механізм її реалізації.

    Необхідно зазначити ,що Яготинський район займає площу 793 кв.км (2,8 % області), з якої 66,9% рілля. Відстань до столиці України м. Києва  - 100 км. Загальна довжина автодоріг – 261,9 км. Відстань від найближчого аеропорту м. Бориспіль – 90 км. Територією району проходить відрізок траси Київ – Харків протяжністю відповідно 32,0 кілометра. Крім того територією району проходить Південно – Західна залізниця.

    Станом на 01.01.2016 населення району становить 34,2 тисячі чоловік, з яких міські мешканці 20,5 тисяч осіб (59,9%), а сільські - 13,7 тисячі осіб (40,1%).

    В районі налічується 42 населених пунктів. В населених пунктах діє одна міська та 18 сільських рад.

    Район межує з Баришівським, Згурівським, Переяслав-Хмельницьким районами Київської області та Полтавською, Черкаською, Чернігівськими областями.

    Яготинський район характеризується високорозвиненим сільським господарством, яке представлене вирощуванням зернових і цукрових буряків, виробництвом молока та м’яса. Кількість сільськогосподарських підприємств - 36, крім того 62 фермерські господарства.

    Район має значний промисловий потенціал. Провідними бюджетоутворюючими галузями є, харчова, переробна, машинобудівна промисловість. Добре відома за межами району продукція таких підприємств  ПАТ ”Яготинський маслозавод” (виробник цільномолочної продукції, ,масла тваринного), ПАТ ”Яготинський завод продтоварів” (виробництво вівсяного борошна, круп’яних виробів), ТОВ”Спецтехніка”( виробництво цукру-піску). А такі підприємства як ТОВ ”Яготинський механічний завод”(виробництво устаткування технологічного )значну частину своєї продукції реалізують за межі України.

    У районі динамічно розвивається малий та середній бізнес. За оперативними даними станом на 01.01.2016 в районі налічується 1998 зареєстрованих суб’єктів малого бізнесу, серед них 185 юридичних осіб та 1813 фізичні особи-підприємці, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. Одночасно це забезпечує не тільки розвиток ринкової конкуренції, а й зменшення безробіття та зростання надходжень до місцевого бюджету. Кількість малих підприємств на 10 тис. чоловік наявного населення становить56. Суб’єкти господарювання району здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Підприємства району експортують устаткування технологічне ( Росія, Азербайджан  ), кондитерську продукцію (Росія, країни Закавказзя, країни Середньої Азії). В імпорті товарів найбільшу питому вагу займає імпорт обладнання сільськогосподарської техніки із Німеччини, Чехії.

    Район має всі можливості для взаємовигідного і плідного міжнародного співробітництва. Головним напрямом інвестиційної політики в Яготинському районі є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб'єктам господарювання в реалізації економічно і соціально значущих інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів.

Для здійснення таких проектів в районі є всі необхідні передумови: природні ресурси; сучасна мережа електронних комунікацій; висококваліфіковані трудові ресурси;існуючий споживчий ринок ; надійна фінансово-кредитна система, що включає 6 філій комерційних банків.

    Другий напрям – формування інвестиційної політики. Він включає три основні етапи:

визначення цілей і головних пріоритетів інвестиційної політики регіону; формування на основі   пропозицій і проектів   інвестиційної програми; розробку принципів і механізмів реалізації регіональної інвестиційної політики, цілі якої визначаються цілями і завданнями загальної соціально-економічної політики регіону.

    Третій напрям – механізм реалізації інвестиційної політики. Він передбачений заходами щодо реалізації Програми, головними компонентами яких є комплекс управлінських дій (економічних, адміністративних, матеріально-технічних та ін.).

    Виходячи із зазначеного в заходах до Програми чітко окреслені напрями роботи, відповідно до яких буде здійснюватись інвестиційна політика в районі.

Заходи Програми розділені за такими напрямами:

    1. Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в районі.

    2. Комплексні заходи щодо забезпечення інвестиційного розвитку економіки Яготинського району.

    3.Комплексні заходи щодо формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості району.

    4. Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку району.

    Зазначені напрями включають в себе підготовку рекламно-презентаційної продукції, участь у виставкових заходах, інвестиційних форумах, проведення семінарів , виготовлення виставкових стендів.

ІV.  Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2013– 2015років

    На виконання заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі впродовж 2013-2015 років в районі основна увага приділялась формуванню позитивного інвестиційного іміджу, налагодженню міжнародних відносин, а також пошуку інвесторів.

    З метою забезпечення оперативного доступу суб’єктам господарювання , вітчизняним та іноземним інвесторам до інформації щодо інвестиційних можливостей району, на офіційних сайтах Київської обласної державної адміністрації та Яготинської районної державної адміністрації розміщено сформований перелік бази даних про інвестиційно - привабливі виробничі об’єкти , земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва.

    Інформація по запропонованих об’єктах та земельних ділянкахпостійно оновлюється.

 

Динаміка капітальних та іноземних інвестицій за 2013-2015 роки

Показники

Один. виміру

2013рік

2014 рік

2015 рік 

Обсяг капітальних інвестицій - за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

123,0

85,6

102,8

Обсяг капітальних інвестицій на душу населення

грн.

3640,1

2528,6

3059,0

Іноземні інвестиції 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – усього

тис.дол. США

1361,9

1453,4

1220,8

Темп росту прямих іноземних інвестицій

%

103,1

106,7

84,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

дол. США

40,3

43,0

36,3

    Загальний обсяг капітальних інвестицій по району за 2013 рік склав 123,0 мільйони гривень, за 2014 рік -85,6 мільйонів гривень, за 2015 рік склав 102,8 мільйони гривень.

    Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій по району за 2013 рік склав 1361,9 тисяч доларів США, за 2014 рік – 1453,4 тисяч доларів. США, за 2015 рік – 1220,8 тисяч доларів. США.

    Основні країни здійснення зовнішньоекономічної діяльності: Німеччина, Чехія, Казахстан, Азербайджан, Китай, Малайзія, Російська Федерація.

    За рахунок усіх джерел фінансування у 2015 році освоєно 102,8 млн. грн. капітальних інвестицій (капітальних вкладень), що на 35,8 % більше, ніж у 2010 році.Переважно це власні кошти підприємств та організацій та фізичних осіб.

    Обсяг капітальних інвестицій у 2015 році, порівняно з 2014, збільшився на 17,2 мільйони гривень. В розрахунку на 1 жителя району сума вкладених інвестиційних коштів складає 3059 гривень.

    На сьогодні в районі зареєстровані та працюють 3 підприємства з іноземними інвестиціями, зокрема: ТОВ «Яготинська  птахофабрика», ТОВ «Порттранс», ТОВ «Центрметекспорт».

    Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець 2015 року складає 1220,8  тисяч доларів США, що становить 107,9 % відповідає показникам 2010 року.Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення становить 36,3 доларів США.

    Головним джерелом інвестування у 2016 -2020 роках, як і раніше, будуть власні кошти підприємств та організацій району, надходження яких планується на рівні 90 % від загального обсягу інвестицій.

    Прогнозується в 2016 році збільшення обсягу капіталовкладень на 5,0 %.

    У 2016 році обсяг капіталовкладень становитиме 108,0 мільйонів гривень., у 2017році - 110,0 мільйонів гривень., у 2020 році – 150,0 мільйонів гривень.

    На кінець 2016 року  сума прямих іноземних інвестицій становитиме 1250,0  тисячі доларів США. У 2020 році – 1500 тисячі доларів США.

    Головним джерелом інвестування були власні кошти підприємств та кредити банків.

    Капітальні вкладення були спрямовані на проведення реконструкції та технічне переозброєння енергомістких виробництв промисловості , придбання сільськогосподарської техніки.

    Підприємства району приймали участь у регіональних заходах інвестиційного спрямування.А саме, ПАТ «Яготинський маслозавод», ТОВ «Яготинські мінеральні води», СТ «Асторія».

    У сфері зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності продовжується курс на розширення взаємовигідного співробітництва з регіонами інших країн світу, нарощування обсягі міжнародного товарообороту.

    Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, існують основні ускладнюючі бар’єри для розвитку інвестиційної діяльності як в районі так і в Україні в цілому. Основними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є: політична і соціально-економічна нестабільність; продовження воєнного конфлікту на сході країни; нестабільність курсу національної валюти;підвищення вартості усіх видів ресурсів; монополізація ринків, відсутність конкуренції; відтік робочої сили до Києва; складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг. Основні зусилля районної державної адміністрації протягом 2016-2020 років будуть спрямовані на підвищення інвестиційного іміджу Яготинського району та зацікавленості як вітчизняних, так і іноземних інвесторів шляхом: регулярного оновлення бази інвестиційних пропозицій, проектів підприємств і організацій району, банку даних по земельних ділянках, виробничих площах та об’єктах незавершеного будівництва на офіційному сайті районної державної адміністрації; активізації діяльності у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу району на семінарах, конференціях та виставках..

V. Визначення проблем , на розв'язання яких спрямована Програма

    Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, існують основні ускладнюючі бар’єри для розвитку інвестиційної діяльності як в районі так і в Україні в цілому. Основними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є: недосконалість та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на території України та податкового законодавства; несвоєчасне повернення ПДВ та непрозорість механізму його повернення; нерегулярність, а в деяких випадках відсутність взагалі, фінансування програм та заходів з провадження інвестиційної діяльності; відсутність страхування комерційних ризиків під час реалізації інвестиційних проектів; відсутність механізму стимулювання інноваційних проектів та рефінансування. нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства.

    Основні зусилля районної державної адміністрації будуть спрямовані на підвищення інвестиційного іміджу Яготинського району та зацікавленості як вітчизняних, так й іноземних інвесторів.

SWOT - аналіз Яготинського району

Сильні сторони

                                (Strengths)

Слабкі сторони

(Weaknesses)

1.Вигідне географічне розташування району.

2. Інвестиційно-привабливий район Київщини.

3. Розвинена транспортна інфраструктура /проходить відрізок траси Київ – Харків протяжністю відповідно 32,0 кілометра /.

4. Сприятливі умови для ведення сільського господарства.

 5. Висококваліфіковані трудові ресурси.

6. Велика кількість об'єктів історико-культурної спадщини, рекреаційні зони.

7. Ведеться база даних інвестиційних пропозицій району з метою залучення потенційних інвесторів.

 

1. Значна протяжність району з півночі на південь.

2. Відсутність на території району технологічних парків, інноваційних фондів і компаній.

3. Зношена інфраструктура електро-, газо-, тепло-, водопостачання; невідповідність між спроможністю мереж та потребами населення.

4. Проблема утилізації сміття (відсутність підприємства з його переробки).

5. Низька зайнятість населення в сільській місцевості, відсутність робочих місць в м. Яготині.

 

 

 

VІ. Формування інвестиційної політики в Яготинському районі

 

1. Головна мета,основні цілі та завдання програми

    Головною метою Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі Київській області на 2016-2020 роки (далі – Програма) є формування сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення Яготинського району шляхом стимулювання інвестиційної діяльності у сфері промисловості, торгівлі й агропромислового комплексу, зростання інвестиційної активності підприємств, залучення прямих інвестицій як внутрішніх, так і іноземних для розв’язання на цій основі найголовніших проблем і завдань соціально-економічного характеру Яготинського району.

    З метою створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності, усунення перешкод у її здійсненні основними цілями Програми є: залучення інвестицій в економіку Яготинського району; формування позитивного іміджу району та його популяризація серед потенційних інвесторів; створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку району суб’єктами господарювання різних форм власності; вивчення пропозицій, підготовка та аналіз інвестиційних проектів; підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку Яготинського району; надання необхідної інформації потенційним інвесторам; створення системи координації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємствами, діловими та  фінансовими структурами, інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій в економіку району; проведення інформаційної пропаганди потенційних можливостей підприємств Яготинського серед вітчизняних та іноземних інвесторів із метою залучення інвестиційних капіталів; професійна підготовка бізнес-планів, важливих для району інвестиційних проектів та пропозицій.

Основними завданнями Програми є:

    створення системи координації взаємодії органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, з підприємствами, фінансовими структурами, інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій в економіку району; інформаційна пропаганда потенційних можливостей підприємств району серед вітчиз­няних та іноземних інвесторів з метою залучення інвестиційних капіталів у соціально-економічний і культурний розвиток територіальних громад; розробка інвестиційних пропозицій; підтримка власного товаровиробника;розвиток агропромислового комплексу; розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва продуктів харчування; залучення інвестицій в розвиток комунальних підприємств району; створення нових, конкурентоспроможних видів продукції з впровадженням  передових технологій у виробництво; захист навколишнього середовища і здійснення природоохоронних заходів.

2. Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в районі

    Для створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в районі пропонується здійснити наступні кроки:

    1) Сприяти поширенню інформації серед бізнесових кіл щодо державної політики в інвестиційній сфері та стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки.

    2) Гарантування стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів.

    3) Створити та регулярно оновлювати банк даних земельних ділянок, виробничих площ та об’єктів незавершеного будівництва,якісної підготовки всіх інвестиційних проектів українською та англійською мовами запропонованих до реалізації.

    4) Здійснити заходи щодо визначення перспективних для інвестування об'єктів: промислового призначення (визначення виробничих територій з формуванням земельних ділянок) для розташування та розбудови індустріальних (промислових) парків на території Яготинського району з урахуванням існуючих і діючих підприємств, що введені в експлуатацію відповідно до чинного законодавства та відповідають будівельним нормам і нормам екологічної безпеки; торгівлі (визначення територій з формуванням земельних ділянок) для розташування торговельно-розважальних комплексів, окремих торгівельних майданчиків, місць продажу соціально-значимих продуктів харчування, ринків. 

3. Комплексні заходи щодо забезпечення інвестиційного розвитку економіки  Яготинського району

    Соціально-економічний розвиток Яготинського району у першу чергу має забезпечуватись шляхом підвищення конкурентноздатності регіонального промислово-виробничого комплексу. Це передбачає розвиток ефективних виробництв, створення стимулів для розширення інвестиційної діяльності головного завдання структурної перебудови, орієнтованого на власний потенціал. Зростання економіки Яготинського району означає не тільки припинення спаду виробництва в окремих видах діяльності і подолання кризових явищ, а й вихід господарського комплексу району на стабільний режим внутрішнього інвестування.

    Для розвитку промислового та агропромислового комплексу району пропонується здійснити наступні заходи: сприяти організації презентаційних заходів для поширення інформації про інвестиційну привабливість агропромислового комплексу регіону з метою зацікавленості інвесторів у здійсненні вкладень у цю сферу; продовжити роботу щодо оновлення бази даних земельних ділянок сільськогосподарського та промислового призначення для створення спільних сільськогосподарських та промислових  підприємств з іноземними інвестиціями; провести моніторинг промислових підприємств щодо готовності залучення інвестицій для реконструкції та переоснащення виробництв .

4. Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку Яготинського району

    З метою підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку району будуть виконуватися наступні заходи: брати активну участь у робочих нарадах, конференціях, навчальних семінарах, «круглих столах», форумах , які проводить обласна державна адміністрація за участю представників міжнародних інвестиційних організацій з питань залучення інвестицій в район; сприяти проведенню семінарів із керівниками підприємств району з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-планів та їх презентацій з метою залучення інвесторів; забезпечення оперативного розгляду інвестиційних проектів підприємств та організацій району з метою відбору найперспективніших проектів для їх презентації на  обласних, всеукраїнських виставках, бізнес-форумах. забезпечення координації та моніторингу за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо співпраці з інвесторами; надання та розповсюдження інформації щодо інвестиційної привабливості Яготинського району; стимулювання процесу впровадження інвестиційних пропозицій в аграрному секторі; залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів інноваційної спрямованості; забезпечення представництва на інвестиційних презентаціях та форумах кращих інвестиційних проектів підприємств і організацій району; поліпшене і своєчасне інформування інвесторів щодо інвестиційних пропозицій підприємств Яготинського району.

5. Захист приватних і майнових прав інвесторів

    Очікуване зростання інвестицій, зокрема іноземних, в економіку району буде супроводжуватися зростанням кількості представників ділових кіл та їх приватного майна в районі. У зв’язку з цим можуть поставити специфічні проблеми захисту приватних і майнових прав інвесторів. Тому, відсутність таких проблем або оперативне їх вирішення також суттєво впливатиме на формування сприятливого інвестиційного клімату в районі, сприятиме зростанню довіри інвестора до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

    Такий підхід обслуговування інвестиційного процесу відповідає довгостроковим інтересам району в роботі з інвесторами. Підписання інвестиційних контрактів, створення спільних підприємств, пайова участь разом з інвестором у капіталі приватизованих підприємств, що перебували у державній або комунальній власності, - все це сприятиме тісній взаємодії партнерів і зумовить взаємне пристосування до умов, що складатимуться на внутрішньому та зовнішньому інвестиційних ринках.

VII. Фінансове забезпечення Програми

    Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, в межах наявного фінансового ресурсу, а також залучення коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечить чинному законодавству України.

VIII. Очікувані результати виконання Програми

    Очікуваним результатом виконання Програми є: зростання обсягів виробництва промислової продукції; створення умов для сталого розвитку району, підвищення рівня життя населення, зниження рівня існуючого безробіття ; виконання соціальних програм; підвищення  обсягів випуску експортно-орієнтованої продукції; збільшення надходжень іноземних інвестицій в економіку району; створення (додатково) нових робочих місць. .

У ході реалізації Програми має бути забезпечено: створення позитивного іміджу Яготинського району стосовно інвестиційного клімату та економічного потенціалу; постійне оновлення Інвестиційного паспорту району; забезпечення координації та моніторингу за діяльністю органів місцевого самоврядування щодо співпраці з інвесторами; стимулювання процесу впровадження інвестиційних пропозицій в аграрному секторі; залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів інноваційної спрямованості; забезпечення представництва на інвестиційних презентаціях та форумах , які будуть проводитись в Україні, кращих інвестиційних проектів підприємств і організацій Яготинського району; створення сприятливих умов для залучення інвестицій в район.

ІХ. Організація та контроль за ходом виконання

Програма затверджується у встановленому порядку Яготинською районною радою.

Координація стану виконання Програми здійснюється відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації щоквартально до 20 числа наступного за звітним періодом інформує про хід виконання Програми департамент економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації.

ХІ.  Канали розповсюдження інформації про Програму

    Інформація про прийняття Програми буде подана до:

мережі Інтернет через офіційний сайт Яготинської районної державної адміністрації:

www.vlada-yahotyn.gov.ua

 

 

Керуючий справами районної ради                                      А.В.Саса

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                           

                                                 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської

районної радиVIIскликання від 12.01.2016 року №69-03-VII

«Про районний бюджет Яготинського району на

2016 рік» (доопрацьований), (додаток 1,3,4,5,6)»

 

    Розглянувши пропозиції управління фінансів про внесення змін до рішення Яготинської районної ради від 12.01.2016 №69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований), керуючись ст.23 Бюджетного Кодексу України відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики, районна рада

вирішила:

 

    1. Внести зміни до рішення сесії районної ради VII скликання від 12.01.2016 року №69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований) :

    1.1 Пункт «1» викласти в редакції такого змісту «Визначити на 2016 рік:

    - доходи районного бюджету у сумі 216734193 гривень, в тому числі доходи загального фонду 212415268,4 гривень, доходи спеціального фонду 4318924,6 гривень згідно з додатком 1 цього рішення.

    - видатки районного бюджету у сумі 219666573 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 214032248,4 гривень, видатки спеціального фонду 5634324,6 гривень  згідно з додатком 3цього рішення.

    1.2. Пункт «2» викласти в редакції такого змісту: «Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у тому числі по загальному фонду 214032248,4 гривень та спеціальному фонду 5634324,6 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення».

    2. Затвердити міжбюджетні трансферти в сумі 7483383 гривень згідно з додатком  до цього рішення.

 

    3. Додатки 1,3,4,5,6 є невід’ємною частиною до рішення сесії.

 

    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

                    

 

 

В.о. голови ради                                                  О.П.Усенко

 

 

    м. Яготин

    22 листопада 2016 року

    № 213 – 14 – VІІ

 

 

Готував:

Начальник відділу економічного

розвитку та торгівлі адміністрації     

 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                           

                                                 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про Звернення до Головного управління Держгеокадастру у Київській області

 

    Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення депутата районної ради Губерського Ярослава Миколайовича від 28.10.2016 р. за 49/04-09, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

 

                                                           вирішила:

 

    1. Схвалити текст Звернення депутатів Яготинської районної ради VІІ скликання до Головного управління Держгеокадастру у Київській області (текст Звернення додається).

 

    2. Направити Звернення за належністю для відповідного розгляду.

 

    3. Копію Звернення направити до відома управлінню Держгеокадастру в Яготинському районі Київської області.

 

    4. Інформацію від Головного управління Держгеокадастру у Київській області опубліковувати в газеті «Яготинські вісті».

 

    5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

В.о. голови ради                                                  О.П.Усенко

 

 

 

 

 

 

    м. Яготин

    22 листопада 2016 року

    № 218 – 14 – VІІ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Головному управлінню

                                                                                         Держгеокадастру

                                                                                         у Київській області

 

 

Звернення до Головного управління Держгеокадастру у Київській області

 

 

    Відповідно до ч. 4 ст. 122 Земельного кодексу України центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

    Відповідно до ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

    Відповідно до ч. 3 статті 137 Земельного кодексу України виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує публікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів.{Частина третя статті 137 в редакції Законів № 661-VII від 24.10.2013, № 1012-VIII від 18.02.2016}

 

    Враховуючи вищезазначене, просимо Головне управління Держгеокадастру у Київській області при проведенні земельних торгів з питань передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в межах Яготинського району своєчасно повідомляти Яготинську районну раду, після чого дана інформація буде опублікована в газеті «Яготинські вісті».

 

 

    Прийнято на позачерговій ХІV сесії Яготинської районної ради 22 листопада 2016 року.

 

 

 

В.о. голови ради                                                          О.П.Усенко

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                           

                                                 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Статуту Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яготинського району Київської області 

(нова редакція)

 

    Відповідно до п. 20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 63 Господарського кодексу, ст. ст.7, 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,«Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з Реєстру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, відповідно до  Закону України «Про внесення змін до Податкового  кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 № 652 – VIIIта пункту 133.4. статті 133 Податкового Кодексу України, рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №  962, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

 

                                                     вирішила:

 

    1. Затвердити Статут «Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яготинського району Київської області (нова редакція), (додаток).

 

    2. Визнати таким, що втратив чинність додаток до рішення Яготинської районної ради від 17.08.2012 року № 324-21-VI «Про створення комунального закладу “Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги” Яготинського району Київської області».

 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв`язку та комунальної власності.

 

 

 

 

В.о. голови ради                                                  О.П.Усенко

 

 

 

 

 

    м. Яготин

    22 листопада 2016 року

    № 220 – 14 – VІІ

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                           

                                                 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

                             Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться у власності

                                                 гр. Іванченко Любов Михайлівни

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

за межами населеного пункту в адміністративних межах

Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Бутенко Лідії Михайлівни від 06.10.2016 р. за №221/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться у власностігр. Іванченко Любов Михайлівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

 

                                                           вирішила:

 

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок:

    - площею 2,7400 га (рілля) становить 87066,60 грн. (вісімдесят сім тисяч шістдесят шість гривень 60 коп.);

     - площею 2,7400 га (рілля) становить 87066,60 грн. (вісімдесят сім тисяч шістдесят шість гривень 60 коп.), що знаходяться у власностігр. Іванченко Любов Михайлівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

 

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок додається.

 

 

В.о голови ради                                                  О.П.Усенко

 

 

 

 

    м. Яготин

   22 листопада 2016 року

    № 226 – 14 – VІІ

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                           

                                                 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

                             Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність

гр. Гладкій Ганні Михайлівні (померла)

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Фарбованської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Шустя Григорія Михайловича від 18.10.2016 р. за №224/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Гладкій Ганні Михайлівні (померла) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Фарбованської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «Лідер Плюс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

 

                                                                  вирішила:

 

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,5800 га (рілля) становить 151772,06 грн. (сто п’ятдесят одна тисяча сімсот сімдесят дві гривні 06 коп.), що надана у власність гр. Гладкій Ганні Михайлівні (померла) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Фарбованської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «Лідер Плюс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

 

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

 

 

В.о. голови ради                                                  О.П.Усенко

 

 

 

 

 

    м. Яготин

    22 листопада 2016 року

    №  227 – 14 – VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Статуту опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області та Положення про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області

 

    Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79) «Про затвердження положення про освітній округ», на виконання доручення Прем’єр-Міністра України А.Яценюка від 28 грудня 2015 року № 4716/5/1-15 щодо створення опорних шкіл, пункту 2 протоколу наради Прем’єр-Міністра України А.Яценюка від 24 листопада 2015 року «Про удосконалення моделей фінансування освіти в Україні», рішення сесії районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VII«Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», листа  Яготинської районної державної адміністрації від  20 жовтня 2016 року № 922, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

 

вирішила:

 

    1. Затвердити Статут опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської  районної ради Київської області,(додаток 1).

    2. Затвердити Положення про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області, (додаток 2).

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

В.о. голови ради                                                                            О.П.Усенко

 

 

 

    м. Яготин

    22листопада  2016 року

    № 217-14-VІІ

 

                                        

 

 

 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Статуту «Яготинська центральна районна лікарня»

(нова редакція)

 

    Відповідно до п. 20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 63 Господарського кодексу, ст. ст.7, 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,«Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з Реєстру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового  кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року  № 652 – VIIIта пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України, рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 14 листопада 2016 року № 1020, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

                                                        вирішила:

    1. Затвердити Статут «Яготинська центральна районна лікарня» (нова редакція), (додаток).

    2. Визнати таким, що втратив чинність додаток до рішення Яготинської районної ради від 6 грудня 2013 року № 700–38–VІ «Про затвердження Статуту Яготинської центральної районної лікарні в новій редакції».

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв`язку та комунальної власності.

 

В.о. голови ради                                                                         О.П.Усенко

 

 

 

 

м. Яготин

22 листопада  2016 року

№ 221- 14-VІІ

 

 

                        

 

 

 

 

                          ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Статуту

«Яготинська дитяча музична школа» (нова редакція)

 

    У відповідності до п. 20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 63 Господарського кодексу, ст. ст. 7- 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,«Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з Реєстру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652 та пункту 133.4. статті 133 Податкового Кодексу України, рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 15 листопада 2016 року № 1030, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

 

вирішила:

 

    1. Затвердити Статут «Яготинська дитяча музична школа» (нова редакція), (додаток).

 

    2. Визнати такими, що втратили чинність додатки до рішень Яготинської районної ради від 26 березня 2010 року 461-43-V «Про затвердження Статуту «Яготинська дитяча музична школа», від 21 червня 2011 року № 124-09- VI«Про внесення змін та доповнень в статут комунального закладу «Яготинська дитяча музична школа».

 

    3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності.

 

 

 

В.о. голови ради                                                                         О.П.Усенко

 

 

 

 

 

м. Яготин

22 листопада 2016 року

№ 223- 14-VІІ

                                                                                                                                                                                          

 

                ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положення Комунальної установи

«Яготинський районний Трудовий архів» ( нова редакція )

 

    Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016р. № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру тавиключення з Реєстру», рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 14 листопада 2016 року № 1018, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

вирішила:

 

    1. Затвердити Положення Комунальної установи «Яготинський районний Трудовий архів» (нова редакція), (додаток).

 

    2. Визнати таким, що втратив чинність додаток № 1 до рішення позачерговоїсесії Яготинської районної ради від 30 грудня 2011 року № 215-15-VI«Про створення Комунальної установи «Яготинський районний Трудовий архів».

 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності.

 

                          В.о. голови ради                                                                         О.П.Усенко

 

 

    

 

м. Яготин

22 листопада 2016 року

№ 224 – 14 – VІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Статуту

 «Яготинська дитяча школа мистецтв» (нова редакція)

 

    У відповідності до п. 20 ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 63 Господарського кодексу, ст. ст. 7- 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,«Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з Реєстру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 № 652 та пункту 133.4. статті 133 Податкового Кодексу України, рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 14 листопада 2016 року № 1019, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

 

вирішила:

 

    1. Затвердити Статут «Яготинська дитяча школа мистецтв» (нова редакція), (додаток).

 

    2. Визнати такими, що втратили чинність додатки до рішень Яготинської районної ради від 26.02.2010 року № 454-42- V«Про затвердження Статуту «Яготинської дитячої школи мистецтв»,  від 27.03.2012 року № 242-17-VI «Про внесення змін до рішення від 26 лютого 2010 року № 454-42-V«Про затвердження Статуту комунального закладу «Яготинська дитяча школа мистецтв».     

                                                                                                                                                                      

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності.

 

 

 

                     В.о. голови ради                                                              О.П.Усенко

 

 

 

 

м. Яготин

22 листопада 2016 року

№ 222-14-VІІ

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                 

                ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про перепідпорядкування пункту невідкладної медичної допомоги із структури Яготинської центральної районної лікарні до структури Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

    Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи Законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного та Господарського кодексів України, Наказу Міністерства Охорони Здоров’я від 29 серпня 2008 року № 500, рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 14 листопада  2016 року

№ 1021, з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення ефективного виконання заходів по охороні здоров’я населення Яготинського району Київської області,  враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

                                                         вирішила:

    1. Виключити зі структури Яготинської центральної районної лікарні пункт невідкладної медичної допомоги.

    2. Включити до структури Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» пункт невідкладної медичної допомоги.

    3. Передати із балансу Яготинської центральної районної лікарні приміщення пункту невідкладної медичної допомоги загальною площею: 72,53 м², в оперативне управління Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги».

    4. Передати із власності Яготинської центральної районної лікарні у власність Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» автомобіль марки: УАЗ, модель: 3962 МДТК, тип: Швидка Меддопомога, номер шасі (кузова, рами): VIN 37410070203749 37410070203749, 37410070403256, колір: білий, рік випуску: 2006, номерний знак: АІ 6599 АТ.

    5. Передати із балансу Яготинської центральної районної лікарні необоротні активи, на баланс Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги», згідно з інвентаризаційними описами.

    6. Затвердити Положення «Пункту невідкладної медичної допомоги Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги», (додаток).

    7. Фінансування пункту невідкладної медичної допомоги Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та затвердженого кошторису, а також інших джерел, надходження яких не заборонено чинним законодавством України.

    8. Координацію за виконанням даного рішення покласти на комісію із перепідпорядкування пункту невідкладної медичної допомоги із структури Яготинської ЦРЛ до структури КЗ «ЯЦПМСД», створеної згідно розпорядження Яготинської РДА.

    9. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності.

В.о.голови ради                                                  О.П.Усенко

 

    м. Яготин

    22 листопада 2016 року

    № 219-14-VІІ

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                 

                ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                          СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу Комунальному закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яготинського району Київської області на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста

Яготинського району - частини нежитлового приміщення,

розташованого у будівлі Панфильської ЛАЗПСМ загальною площею 1,0 кв.м.

за адресою: Київська область, Яготинський район,с. Панфили, вул. Центральна, 30

 

    Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Положення про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району в оренду, затвердженого рішенням сесії районної ради від 19 липня 2013 року № 541-33-VІ «Про врегулювання відносин щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району», рішення Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 11-01-VІI «Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації», розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 15 листопада 2016 року

№ 1032, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

 

                                                    вирішила:

       1. Надатидозвіл Комунальному закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яготинського району Київської області  на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини нежитлового приміщення, розташованого у будівлі Панфильської ЛАЗПСМ загальною площею 1,0 кв.м. за адресою: Київська область, Яготинський район,   с. Панфили, вул. Центральна, 30.

 

    2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності.

 

 

В.о.голови ради                                                  О.П.Усенко

 

 

    м. Яготин

    25 жовтня 2016 року

    № 225-14-VІІ

                                                                                                              

                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                    

                                              

 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Про депутатський запит Чечуя А.В.

    Відповідно до п. 9 ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

               

 вирішила:

    1. Направити депутатський запит Чечуя А.В. для відповідного реагуваннядо народногодепутата України Міщенка С.Г.

 

 

 

 

В.о. голови ради                                           О.П.Усенко

 

 

 

   м. Яготин

    22листопада 2016 року  

    №212-14-VII      

 

 

 

 

 

 

                                                               

 ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ СЕСІЙ

ЯГОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

VІІ СКЛИКАННЯ

 

 

п/п

 

ДАТА, НОМЕР

РІШЕННЯ

 

 

 

Н А З В А   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

СЕСІЯ

І-ге пленарне засідання

17 листопада 2015 року

 

17 листопада 2015 року

№ 01 – 01 – VІІ

Про підсумки виборів депутатів Яготинської районної ради сьомого скликання.

 

17 листопада 2015 року

№ 02 – 01 – VІІ

Про обрання лічильної комісії.

 

17 листопада 2015 року

№ 03 – 01 – VІІ

Про обрання голови Яготинської районної ради.

 

СЕСІЯ

ІІ-ге пленарне засідання

20 листопада 2015 року

 

20 листопада 2015 року

№ 04 – 01 – VІІ

Про обрання заступника голови Яготинської районної ради.

 

20 листопада 2015 року

№ 05 – 01 – VІІ

Про утворення та обрання секретаріату сесії Яготинської районної ради.

 

20 листопада 2015 року

№ 06 – 01 – VІІ

 

Про утворення постійної депутатської комісії Яготинської районної ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики, затвердження її складу та обрання голови.

 

20 листопада 2015 року

№ 07 – 01 – VІІ

 

Про утворення постійної депутатської комісії Яготинської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, затвердження її складу та обрання голови.

 

20 листопада 2015 року

№ 08 – 01 – VІІ

 

Про утворення постійної депутатської комісії Яготинської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, затвердження її складу та обрання голови.

 

20 листопада 2015 року

№ 09 – 01 – VІІ

 

Про утворення постійної депутатської комісії Яготинської районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності та правопорядку, затвердження її складу та обрання голови.

 

20листопада 2015 року

№ 10 – 01 – VІІ

Про утворення постійної депутатської комісії Яготинської районної ради з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, затвердження її складу та обрання голови.

 

20 листопада 2015 року

№ 11 – 01 – VІІ

Про делегування повноважень Яготинської районної ради Яготинській районній державній адміністрації.

 

20 листопада 2015 року

№ 12 – 01 – VІІ

Про затвердження структури виконавчого апарату Яготинської районної ради.

 

20 листопада 2015 року

№ 13 – 01 – VІІ

Про присвоєння рангу головіЯготинської районної ради Грицаю В.Г.

 

20 листопада 2015 року

№ 14 – 01 – VІІ

Про встановлення надбавки за вислугу років до заробітної платиголові Яготинської районної ради Грицаю В.Г.

 

20 листопада 2015 року

№ 15 – 01 – VІІ

Про направлення вільних залишків загального фонду по районному бюджету Яготинського району.    

 

20 листопада 2015 року

№ 16 – 01 – VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської Районної ради VI скликання від 06.01.2015 року №902-48-VI«Про районний бюджет Яготинського району на 2015 рік (додаток 1,2,3,4,5,6)».

02

ЧЕРГОВА СЕСІЯ

І-ге пленарне засідання

11грудня2015 року

 

11 грудня 2015 року                            №17–02–VІІ

Про депутатський запит Кулінського О.П.

 

 

11 грудня 2015 року                            №18–02–VІІ

Про депутатський запит Кулінського О.П.

 

 

11 грудня 2015 року                            №19–02–VІІ

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

 

11 грудня 2015 року                            №20–02–VІІ

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

 

11 грудня 2015 року                            №21–02–VІІ

Про депутатський запит Лобурця О.А.».

 

 

11 грудня 2015 року                            №22–02–VІІ

Про Положення про постійні депутатські комісії Яготинської районної ради.

 

11 грудня 2015 року                            №23–02–VІІ

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Яготинського району за 9 місяців 2015 року.

 

11 грудня 2015 року                            №24–02–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VI скликання від 06.01.2015 року №902-48-VI «Про районний бюджет Яготинського району на 2015 рік (додаток 1,2,3,4,5,6)».

 

11 грудня 2015 року                            №25–02–VІІ

Звіт про виконанняПрограми розвитку системи освіти Яготинського району на 2011-2014 роки.

 

11 грудня 2015 року                            №26–02–І

Про затвердження Програми розвитку системи освіти Яготинського району на 2016 – 2020 роки.

 

11 грудня 2015 року                            №27–02–VІІ

Звіт про виконання Яготинської районної комплексної Програми „Турбота” на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням від 17 травня 2011 року № 102-08-VІ.

 

 

11 грудня 2015 року                            №28–02–І

Про затвердження Яготинської районної комплексної Програми «Турбота» на 2016-2020 роки.

 

11 грудня 2015 року                            №29–02–VІІ

Звіт про виконання Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2013-2015 роки.

 

11 грудня 2015 року                            №30–02–VІІ

Звіт про виконання Програми розвитку молочного скотарства в Яготинському районі до 2015 року.

 

11 грудня 2015 року                            №31–02–VІІ

Звіт про виконання Програми розвитку свинарства в Яготинському районі до 2015 року.

 

11 грудня 2015 року                            №32–02–VІІ

Звіт про виконання Яготинської районної Програми створення страхового фонду документації на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сесії від 16 грудня 2011 року № 207-15-VI.

 

11 грудня 2015 року                            №33–02–І

Про затвердження Програми розвитку Комунальної установи «Яготинський районний Трудовий архів» на 2016-2019 роки.

 

11 грудня 2015 року                            №34–02–VІІ

Про встановлення розмірів частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями комунальної власності району.

 

11 грудня 2015 року                            №35–02–VІІ

Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна, спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – котельні та теплових мереж в селах Яготинського району.

 

11 грудня 2015 року                            №36–02–VІІ

Про надання дозволу Яготинській  центральній  районній лікарні на передачу в оренду нерухомого майна, спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі лікувального корпусу, загальною площею 9,50 м2, за адресою: м. Яготин , вул. Незалежності, 71.

 

11 грудня 2015 року                            №37–02–VІІ

Про продовження терміну дії рішення Яготинської районної ради від 31 липня 2015 року №1014-53-VI «Про продовження терміну дії рішення Яготинської районної ради від 27 лютого 2015 року №925-50-VI «Про передачу Яготинському районному військовому комісаріату Київської області в тимчасове користування, терміном 90 календарних днів – транспортного засобу, спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району (балансоутримувач – Яготинська районна рада) автомобіля ВАЗ-21103  державний № 800-75 КМ» на наступні – 365 календарних днів.

 

11 грудня 2015 року                            №38–02–VІІ

Про встановлення кінцевого тарифу на постачання теплової енергії ТОВ «Котелгруп» для потреб опалення Яготинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Яготинського НВК №2 та інших бюджетних установ.

 

 

 

11 грудня 2015 року                            №39–02–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 2,2301 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Сьомаці Надії Миколаївніна території Засупоївської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №40–02–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Кулі Катерини Корніївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межахКапустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №41–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Павлій Ганни Михайлівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межахЛемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №42–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 3,1899 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Сахну Миколі Артемовичу на території Ничипорівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №43–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Куща Миколи Марковича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Лозовоярівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №44–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Лисенка Миколи Миколайовича, гр. Лисенка Андрія Миколайовича, гр. Лисенка Олександра Петровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Супоївської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №45–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Царівської Тамари Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Засупоївської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №46–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Гришка Олександра Олександровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Двірківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №47–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Болобнової Валентини Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Двірківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №48–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Бондаренко Людмили Іванівнидля ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межахБогданівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №49–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 2,9498 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Небозі Ірині Василівні на території Лозовоярівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №50–02–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 3,4296 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Крамному Анатолію Миколайовичуна території Кулябівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №51–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 2,7700 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Перевертайло Надії Степанівні на території Супоївської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №52–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 5,8485 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Дужак Вірі Олексіївні на території Двірківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

 

 

 

11 грудня 2015 року                            №53–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 3,1101 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пилипенку Василю Панасовичу на території Богданівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №54–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 3,3836 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Горбачу Анатолію Григоровичу на території Богданівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №55–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3041 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Бурдак Надії Ігорівні на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №56–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 5,6604 га, що надана у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Домненку Миколі Федоровичу на території Двірківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №57–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Левченка Володимира Федоровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Кулябівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №58–02–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Бабінцевої Віри Павлівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межахКапустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №59–02–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Трипуза Миколи Євдокимовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Кулябівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

11 грудня 2015 року                            №60–02–VІІ

Про звернення заступника голови комітету народного контролю України.

 

11 грудня 2015 року                            №61–02–VІІ

Про заслуховування інформації стосовно дотримання ЗУ «Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України» від 28.12.202014р. № 76-VIII та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 04.06.2015 р. № 389.

02

ЧЕРГОВА СЕСІЯ

ІІ-ге пленарне засідання

25грудня2015 року

 

25 грудня 2015 року                            №62–02–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської Районної ради VI скликання від 06.01.2015 року №902-48-VI «Про районний бюджет Яготинського району на 2015 рік (додаток 3)».

 

25 грудня 2015 року                            №63–02–VІІ

Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік.

 

25 грудня 2015 року                            №64–02–VІІ

Про Регламент роботи Яготинської районної ради.

 

25 грудня 2015 року                            №65–02–І

Про затвердження Програми про відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Яготинським районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2020 роки.

03

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

12січня2016 року

 

12 січня 2016 року                            №66–03–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2015 року № 64 – 02 – VІІ «Про Регламент роботи Яготинської районної ради».

 

12 січня 2016 року                            №67–03–VІІ

Про депутатський запит Онищенка А. М.

 

12 січня 2016 року                            №68–03–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VI скликання від 06.01.2015 року №902-48-VI «Про районний бюджет Яготинського району на 2015 рік (додаток 1,3)».

 

12 січня 2016 року                            №69 –03–VІІ

Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік (доопрацьований).

 

12 січня 2016 року                            №70 –03–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Погибенка Олександра Павловичадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Сулимівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

12 січня 2016 року                            №71–03–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Асауленко Анастасії Василівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

12 січня 2016 року                            №72–03–VІІ

Про затвердження технічних документаційз нормативної грошової оцінки 4-х земельних ділянок, загальною площею 4,2222 га,для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на територіїРайківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

12 січня 2016 року                            №73–03–VІІ

Про внесення змін до рішення позачергової сесії районної ради від 18 червня 2013 року № 529-32-VI «Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Яготинського району Київської області».

 

12 січня 2016 року                            №74–03–VІІ

Про встановлення надбавки голові Яготинської районної ради Грицаю В.Г.

 

12 січня 2016 року                            №75–03–VІІ

Про встановлення премії голові Яготинської районної ради Грицаю В.Г.

 

04

ЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

05лютого2016 року

 

05 лютого 2016 року                            №76–04–VІІ

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

05 лютого 2016 року                            №77–04–VІІ

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

05 лютого 2016 року                            №78–04–VІІ

Про депутатський запит Савченка С.І.

 

 

05 лютого 2016 року                            №79–04–VІІ

Про депутатський запит Човпіня В.О.

 

 

05 лютого 2016 року                            №80–04–VІІ

Про депутатський запит Усенка О.П.

 

 

05 лютого 2016 року                            №81–04–VІІ

Про Звернення до Президента України,  Кабінету Міністрів України з приводу збереження Яготинської центральної районної лікарні.

 

05 лютого 2016 року                            №82–04–VІІ

Про направлення вільного залишку загального фондурайонного бюджету Яготинського району.

 

05 лютого 2016 року                            №83–04–VІІ

Про втрату чинності рішення сесії  районної ради від 25.12.2015 року № 63-02-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік».

 

05 лютого 2016 року                            №84–04–І

Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Яготинського району на 2016 рік.

 

05 лютого 2016 року                            №85–04–VІІ

Про виконання плану роботи районної ради за 2015 рік.

 

05 лютого 2016 року                            №86–04–VІІ

Про затвердження плану роботи районної ради на 2016 рік.

 

05 лютого 2016 року                            №87–04–VІІ

Звіт про виконання Програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян в Яготинському районі  на 2013-2015 роки».

 

05 лютого 2016 року                            №88–04–VІІ

Звіт про виконання Програми «Місцевих стимулів» для медичних працівників на 2013-2015 роки.

 

05 лютого 2016 року                            №89–04–VІІ

Звіт про виконання Програми розвитку системи культури Яготинського району на 2011-2015 роки.

 

05 лютого 2016 року                            №90–04–VІІ

Звіт про виконання Яготинської районної Програми «Підтримка та відродження українського села на період до 2015 року».

 

05 лютого 2016 року                            №91–04–VІІ

Про забезпечення дошкільних навчальних закладів

технічним персоналом.

 

05 лютого 2016 року                            №92–04–VІІ

Про перспективи роботи ТОВ «Спецтехніка».

 

05 лютого 2016 року                            №93–04–VІІ

Про погодження надання в користування мисливських угідь.

05

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

04березня2016 року

 

04 березня 2016 року                            №94–05–VІІ

Про депутатський запит Губерського Я.М.

 

 

04 березня 2016 року                            №95–05–VІІ

Про направлення залишку бюджету розвитку по районному бюджету Яготинського району.    

 

04 березня 2016 року                            №96–05–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської Районної ради VII скликання від 12.01.2016 року №69-03-VII« Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований). (додаток 1,2,3,4,5,6).

 

04 березня 2016 року                            №97–05–VІІ

Про надання дозволу КЗ «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в орендунерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини нежитлового приміщення, розташованого у будівлі Лозовоярівської ЛАЗПСМ, загальною площею 1,0 кв.м., за адресою: Київська область, Яготинський район, с.Лозовий Яр, вул. Л.Українки, 1.

 

04 березня 2016 року                            №98–05–VІІ

Про внесення змін до рішення позачергової сесії районної ради від 12 січня 2016 року № 73-03-VІІ «Про Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Яготинського району Київської області».

 

04 березня 2016 року                            №99–05–VІІ

Про доцільність розміщення Яготинського ПТРБ.

06

ЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

22березня2016 року

 

22 березня 2016 року                            №100–06–VІІ

Про звернення доПрезидента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, до голів депутатських фракцій (груп) Верховної Ради України, Голови Державної міграційної служби України, щодо ситуації з Пунктом тимчасового розміщення біженців у місті Яготині Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №101–06–VІІ

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Яготинського району за 2015 рік.

 

22 березня 2016 року                            №102–06–VІІ

Звіт про виконання Програми соціально-економічногота культурного розвитку Яготинського району за 2015 рік.

 

22 березня 2016 року                            №103–06–VІІ

Про оздоровлення та відпочинок дітей у 2016 році.

 

22 березня 2016 року                            №104–06–VІІ

Про хід виконання районної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року.

 

22 березня 2016 року                            №105–06–VІІ

Про хід виконання цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки в Яготинському районі на 2014-2017 роки.

 

22 березня 2016 року                            №106–06–VІІ

Про інформацію про виділення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам АТО у власність у межах норм безоплатної приватизації.

 

22 березня 2016 року                            №107–06–VІІ

Про надання дозволу сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини приміщення, площею 100 кв.м., розташованого за адресою: вул. Клубна 4-а, м. Яготин.

 

22 березня 2016 року                            №108–06–VІІ

Про надання дозволу сектору культури, національностей та релігії Яготинської РДА на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини приміщення Яготинського районного будинку культури, площею 82 кв.м., розташованого за адресою: вул. Незалежності, 87 м. Яготин.

 

22 березня 2016 року                            №109–06–VІІ

Про затвердження нової редакції Статуту і назви Гензерівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Яготинської районної ради Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №110–06–VІІ

Про затвердження Положення про Яготинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Яготинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції.

 

22 березня 2016 року                            №111–06–VІІ

Про раціональне використання приміщення колишнього Яготинського районного дитячого будинку «Віночок» Яготинської районної ради Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №112–06–VІІ

Про звіт тимчасової контрольної комісії Яготинської районної ради щодо проведення перевірки законності використання сільськогосподарських земельЯготинського району, незалежно від форм власності.

 

22 березня 2016 року                            №113–06–VІІ

Про реформування друкованого засобу масової інформації «Яготинські вісті» та редакції газети «Яготинські вісті», співзасновником яких є Яготинська районна рада.

 

22 березня 2016 року                            №114–06–VІІ

Про погодженняПроекту зон санітарної охорони водозабору ПАТ «Яготинський маслозавод» (свердловини №№3667(1), 3667(2), 9162(3), 9164(4)) в м. Яготин Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №115–06–VІІ

Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться у власності гр. Висовень Лідії Степанівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Райківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №116–06–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Кулінського Володимира Андрійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №117–06–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Рудніцькій Пелагеї Юхимівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

22 березня 2016 року                            №118–06–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Лаврецький Борис Данилович для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Богданівської сільської ради, Яготинського району, Київської області».

 

22 березня 2016 року                            №119–06–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 50,6031 га, що перебуває в оренді гр. Нікітченко Людмили Миколаївни для ведення фермерського господарства в адміністративно-територіальних межах Богданівської сільської ради, Яготинського району, Київської області».

07

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

29 квітня 2016 року

 

29 квітня 2016 року                            №120–07–VІІ

Про депутатський запит Строкача Л.С.

 

29 квітня 2016 року                            №121–07–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 12.01.2016 № 69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований) (додаток 1,3,4,5).

 

29 квітня 2016 року                            №122–07–VІІ

Про реорганізацію Годунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Яготинської районної ради Київської області» в Годунівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зернятко» Яготинської районної ради Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №123–07–VІІ

Про надання дозволу відділу освіти Яготинської районної державної адміністрації на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – нежилого приміщення (музичного залу), розташованого на першому поверсі Яготинського дошкільного навчального закладу №2 «Дюймовочка», загальною площею 22,50 м2, за адресою: м. Яготин, вул. Шевченка,21.

 

29 квітня 2016 року                            №124–07–VІІ

Про доповнення до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району, затвердженого рішенням сесії районної ради від 19 липня 2013 року № 541 – 33 – VІ «Про врегулювання відносин, щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району».

 

29 квітня 2016 року                            №125–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Косогор Марії Митрофанівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Райківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №126–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Калити Раїси Миколаївнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Райківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №127–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Калити Раїси Миколаївнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Райківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №128–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Кутафіна Анастасія Іванівнадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Райківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №129–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Кутафіна Анастасія Іванівнадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Райківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №130–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Цаплія Петра Івановичадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

29 квітня 2016 року                            №131–07–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Рябухи Світлани Олексіївнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Лозовоярівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

08

ЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

20 травня 2016 року

 

 

20 травня 2016 року                            №132–08–VІІ

Про депутатський запит Губерського Я.М.

 

20 травня 2016 року                            №133–08–VІІ

Про депутатський запит Онищенка А.М.

3.

20 травня 2016 року                            №134–08–VІІ

Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності правоохоронних органів на території Яготинського району.

 

20 травня 2016 року                            №135–08–VІІ

Про хід виконання Програми зайнятості населення Яготинського району Київської області на 2013-2017 роки.

5.

20 травня 2016 року                            №136–08–VІІ

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Яготинського району за І квартал 2016 року.

 

20 травня 2016 року                            №137–08–VІІ

Про хід виконання районної комплексної Програми підтримки молоді уЯготинському районі на 2014-2016 роки.

 

20 травня 2016 року                            №138–08–VІІ

Про хід виконання Програми забезпечення житлом педагогічних працівників Яготинського району на 2014-2018 роки.

8.

20 травня 2016 року                            №139–08–VІІ

Про хід виконання Яготинської районної Програми «Онкологія» на 2012-2016 роки.

9.

20 травня 2016 року                            №140–08–VІІ

Про хід виконання Яготинської районної цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.

10.

20 травня 2016 року                            №141–08–VІІ

Про стан автомобільних доріг у районі.

 

20 травня 2016 року                            №142–08–VІІ

Про затвердження Програми розвитку системи культури Яготинського району на 2016 – 2020 роки.

 

20 травня 2016 року                            №143–08–VІІ

Про звернення депутатів Яготинської районної ради VII скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

 

20 травня 2016 року                            №144–08–VІІ

Про звіт тимчасової контрольної комісії Яготинської районної ради щодо проведення перевірки законності використання сільськогосподарських земель Яготинського району, незалежно від їх форм власності.

14.

20 травня 2016 року                            №145–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Чаяло Олександри Антонівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Двірківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

15.

20 травня 2016 року                            №146–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Чоботар Параски Асафатівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

16.

20 травня 2016 року                            №147–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Потильчак Катерини Миколаївнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Черняхівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

17.

20 травня 2016 року                            №148–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Коротун Ольги Ісусівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

20 травня 2016 року                            №149–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власністьгр. Завалій Ользі Іванівнідля ведення товарного сільськогосподарського виробництва на територіїКапустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

20 травня 2016 року                            №150–08–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Пилипенко Тамарі Григорівні для ведення особистого селянського господарства на територіїДвірківщинської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

20 травня 2016 року                            №151–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власністьгр. Коваленку Андрію Івановичу (померлий)для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на територіїЖоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

20 травня 2016 року                            №152–08–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власністьгр. Дорошенко Ганні Миколаївні (померла)для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на територіїКулябівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

20 травня 2016 року                            №153–08–VІІ

Про звернення депутатів Яготинської районної ради VІІ скликання до начальникаГоловного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» Крючкова С.С.

 

20 травня 2016 року                            №154–08–VІІ

Про надання дозволу Яготинській районній державній адміністраціїна облаштування відомчого житла для медичних працівників.

 

09

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

08 липня 2016 року

 

08 липня 2016 року                            №155–09–VІІ

Про депутатський запит Кулінського О.П.

 

08 липня 2016 року                            №156–09–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської Районної ради VII скликання від 12.01.2016 року №69-03-VII«Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований). (додаток 1, 2,3,4,5,6).

3.

08 липня 2016 року                            №157–09–VІІ

Про затвердження Програми «Місцевих стимулів» для медичних працівників, які надають первинну медико-санітарну допомогу населенню Яготинського району на 2016-2020 роки.

 

08 липня 2016 року                            №158–09–VІІ

Про затвердженняПрограми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користуваннямісцевого значення Яготинського району на 2016-2017 роки.

5.

08 липня 2016 року                            №159–09–VІІ

Про створення опорного загальноосвітнього навчального закладу.

 

08 липня 2016 року                            №160–09–VІІ

Про надання дозволу на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – котельні та теплові мережі Супоївського НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ (ясла-садок)».

 

08 липня 2016 року                            №161–09–VІІ

Про надання дозволу сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини приміщення, площею 68 кв.м., розташованого за адресою: вул.Клубна, 4-а, м.Яготин.

8.

08 липня 2016 року                            №162–09–VІІ

Про затвердження списку присяжнихЯготинського районного суду Київської області.

9.

08 липня 2016 року                            №163–09–VІІ

Про звернення депутатів Яготинської районної ради VІІ скликання про необґрунтованість тарифів на комунальні послуги з газопостачання.

10.

08 липня 2016 року                            №164–09–VІІ

Про звернення депутатів Яготинської районної ради VІІ скликання щодо повернення в спільну власність територіальних громад сіл та міста Яготинського району приміщення колишнього БТІ, яке знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 116, м. Яготин.

 

08 липня 2016 року                            №165–09–VІІ

Про звіт тимчасової контрольної комісії Яготинської районної ради щодо проведення перевірки законності використання сільськогосподарських земель Яготинського району, незалежно від форм власності в адміністративних межах Сотниківської та Фарбованської сільських рад.

 

08 липня 2016 року                            №166–09–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Дорошенко Ганни Миколаївни (померла)для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кулябівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

10

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

26 липня 2016 року

 

26 липня 2016 року                            №167–10–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 12.01.2016 року №69-03-VII«Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований), (додаток 1,2,3,4,5).

 

26 липня 2016 року                            №168–10–VІІ

Про придбання та встановлення ліцензованого програмного комплексу «Рада Голос».

 

26 липня 2016 року                            №169–10–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 10,0000 га,що перебуває в оренді гр. Бондаренка Григорія Олександровичадля ведення фермерського господарства в адміністративно-територіальних межах Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

11

ЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

06 вересня 2016 року

 

06 вересня 2016 року №170–11–VІІ

Про надання дозволу відділу освіти Яготинської районній державній адміністрації на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району, приміщення загальною площею 650 кв. м. за адресою: Київська обл. м. Яготин, вул. Ветеранів, 5.

 

06 вересня 2016 року №171–11–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 25 грудня 2015 року №64-02-VII «Про Регламент роботи Яготинської районної ради».      

 

06 вересня 2016 року №172–11–VІІ

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Яготинського району за 6 місяців 2016 року.

 

06 вересня 2016 року №173–11–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 12.01.2016 року №69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік (доопрацьований), (додаток 1,2,3,4,5,6)».

 

06 вересня 2016 року №174–11–VІІ

Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Яготинського району на 2016 рік за I півріччя.

 

06 вересня 2016 року №175–11–VІІ

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Яготинської районної ради.

 

06 вересня 2016 року №176–11–VІІ

Про хід виконання Яготинської районної Програмирозвитку фізичної культури і спорту на 2013-2016 роки.

 

06 вересня 2016 року №177–11–VІІ

Про хід виконання Програми забезпечення Яготинського району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки.

 

06 вересня 2016 року №178–11–VІІ

Про звіт голови постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

06 вересня 2016 року №179–11–VІІ

Провизначення Червонівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області філією опорного загальноосвітнього навчального закладу Жоравської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. Яготинської районної ради Київської області.

 

06 вересня 2016 року №180–11–VІІ

Про затвердження нової редакції Статуту i назви Годунівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області.

 

06 вересня 2016 року №181–11–VІІ

Про надання дозволу Яготинській ЦРЛна передачу в оренду КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж» нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини нежитлового приміщення, розташованого на третьому поверсі будівлі лікувального корпусу Яготинської ЦРЛ загальною площею 869,75 кв. м, на другому поверсі будівлі лікувального корпусу Яготинської ЦРЛ загальною площею 835,45 кв. м та на першому поверсі будівлі лікувального корпусу Яготинської ЦРЛ загальною площею 753,45 кв. м, за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 71.

 

06 вересня 2016 року №182–11–VІІ

Про звернення депутатів Яготинської районної ради VІІ скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

06 вересня 2016 року №183–11–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради від 20 листопада 2015 року № 12-01-VІІ «Про затвердження структури виконавчого апарату Яготинської районної ради».

 

06 вересня 2016 року №184–11–VІІ

Про надання дозволу відділу освіти Яготинської районної державної адміністрації на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – теплиці та теплових мереж Супоївського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-садок)», за адресою:Київська обл., Яготинський р-н., с. Супоївка, вул. Вітовецька, 100.

 

06 вересня 2016 року №185–11–VІІ

Про надання дозволу відділу освіти  Яготинської районної державної адміністрації на передачу в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – Яготинської загальноосвітньої школи ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (шкільний буфет) площею 6 м 2, за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Шевченка, 86.

 

06 вересня 2016 року №186–11–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власностігр. Македон Федір Андрійовичдля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Богданівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

06 вересня 2016 року №187–11–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власностігр. Черниш Івана Миколайовича,гр. Черниш Сергія Миколайовичадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Супоївської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

06 вересня 2016 року №188–11–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власностігр. Друченка Івана Павловичадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Супоївської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

06 вересня 2016 року №189–11–VІІ

Про затвердження технічної документаціїз нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власностігр. Скопич Ганни Григорівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Сулимівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

12

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

05 жовтня 2016 року

 

05 жовтня 2016 року №190–12–VІІ

Про підтримку рішення пленарного засідання позачергової дев’ятої сесії Київської обласної ради VII скликання № 191-09-VII «Про внесення пропозицій щодо кандидатур для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 20 вересня 2016 року.

 

05 жовтня 2016 року №191–12–VІІ

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

 

05 жовтня 2016 року №192–12–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 12.01.2016 № 69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований), (додаток 1,3,4,5,6).

 

 

05 жовтня 2016 року №193–12–VІІ

Про затвердження Положення комунального закладу «Яготинський районний будинок культури» Яготинської районної ради Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №194–12–VІІ

Про затвердження Положення комунального закладу «Яготинська централізована бібліотечна система» Яготинської районної ради Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №195–12–VІІ

Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури.

 

05 жовтня 2016 року №196–12–VІІ

Про затвердження Положення про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району.

 

05 жовтня 2016 року №197–12–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 22 березня 2016 року № 110-06-VII «Про затвердження Положення про Яготинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Яготинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у новій редакції».

 

05 жовтня 2016 року №198–12–VІІ

Провнесення змін до рішення  сесії Яготинської районної ради від 06 грудня 2013 року №700-38-VI «Про затвердження Статуту Яготинської центральної районної лікарні в новій редакції».

 

05 жовтня 2016 року №199–12–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради від 19.07.2013 року № 538-33-VI «Про затвердження нової редакції Статуту Яготинського навчально-виховного комплексу  «спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Яготинської районної ради Київської області».

 

05 жовтня 2016 року №200–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Борщ Олександр Григорович для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Черняхівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №201–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Мартиненко Ольги Євдокимівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

 

05 жовтня 2016 року №202–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Штефану Івану Дмитровичу (померлий) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №203–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Павленко Катерині Іванівні (померла) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №204–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Цаплія Петра Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №205–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності, площею 22,9430 га (рілля) для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межах Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

 

05 жовтня 2016 року №206–12–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності, площею 22,0068 га (рілля) для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межах Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області.

13

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

25 жовтня 2016 року

 

25 жовтня 2016 року №207–13–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 12.01.2016 № 69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований), (додаток 1,3,4).

 

25 жовтня 2016 року №208–13–VІІ

Про звернення до Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів Українищодо визнання учасниками бойових дій бійців добровольчих батальйонів в АТО.

 

25 жовтня 2016 року №209–13–VІІ

Про встановлення кінцевого тарифу на постачання теплової енергії окремим навчальним закладам району.

 

25 жовтня 2016 року №210–13–VІІ

- Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 06.09.2016 № 181-11-VII «Про надання дозволу Яготинській ЦРЛ на передачу в оренду КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж» нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району - частини нежитлового приміщення, розташованого на третьому поверсі будівлі лікувального корпусу Яготинської ЦРЛ загальною площею 869,75 кв. м, на другому поверсі будівлі лікувального корпусу Яготинської ЦРЛ загальною площею 835,45 кв. м та на першому поверсі будівлі лікувального корпусу Яготинської ЦРЛ загальною площею 753,45 кв. м,за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Незалежності, 71».

 

 

25 жовтня 2016 року №211–13–VІІ

Про включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури

14

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

пленарне засідання

 22 листопада 2016 року

 

 

22 листопада 2016 року №

212–14–VІІ

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

22 листопада 2016 року №

213–14–VІІ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради VII скликання від 12.01.2016 № 69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований), (додаток 1,3,4,5,6).

 

22 листопада 2016 року №

214–14–VІІ

Про створення тимчасової контрольної комісії щодо функціонування пункту тимчасового розміщення біженців в м. Яготині.

 

22 листопада 2016 року №

215–14–VІІ

Про Звернення до Голови Верховної Ради України, Голів депутатських фракцій (груп) Верховної Ради України, до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України в підтримку законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергового забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб», реєстраційний номер 4290 від 23.03.2016 року

 

22 листопада 2016 року №

216–14–VІІ

Про затвердження Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2016-2020 роки»

 

22 листопада 2016 року №

217–14–VІІ

Про затвердження Статуту опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області та Положення про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Яготинської районної ради Київської області Червонівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області

 

22 листопада 2016 року №

218–14–VІІ

Про Звернення до Головного управління Держгеокадастру у Київській області

 

22 листопада 2016 року №

219–14–VІІ

Про перепідпорядкування пункту невідкладної медичної допомоги із структури Яготинської ЦРЛ до структури КЗ «ЯЦПМСД

 

22 листопада 2016 року №

220–14–VІІ

Про затвердження Статуту Комунального закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Яготинського району Київської області (нова редакція

 

22 листопада 2016 року №

221–14–VІІ

Про затвердження Статуту «Яготинська центральна районна лікарня» (нова редакція)».

 

22 листопада 2016 року №

222–14–VІІ

Про затвердження Статуту ,,Яготинська дитяча школа мистецтв” (нова редакція)».

 

22 листопада 2016 року №

223–14–VІІ

Про затвердження Статуту ,,Яготинська дитяча музична школа” (нова редакція)».

 

22 листопада 2016 року №

224–14–VІІ

Про затвердження Положення Комунальноїустанови «Яготинський районний Трудовий архів» (нова редакція)».

 

22 листопада 2016 року №

225–14–VІІ

Про надання дозволу комунальному закладу «Яготинський центр первинної медико-санітарної допомоги» на передачу в оренду нерухомого майна, спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району – частини нежитлового приміщення, розташованого у будівлі Панфильської ЛАЗПСМ загальною площею 1,0 кв. м за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Панфили, вул. Центральна, 30

 

22 листопада 2016 року №

226–14–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що знаходяться у власності гр. Іванченко Любов Михайлівнидля ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Капустинської сільської ради, Яготинського району, Київської області»

 

22 листопада 2016 року №

227–14–VІІ

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Гладкій Ганні Михайлівні (померла) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Фарбованської сільської ради, Яготинського району, Київської області