12 сесія

Поіменне голосування

Рішення 12 сесії

            

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про порядок призначення керівників закладів культури,

що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району

 

Відповідно до п.20 ч. 1 ст.43, ч. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28 січня 2016 року № 955-VIII,  листа Яготинської районної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 869, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

 

вирішила:

 

    1. Затвердити Положення про порядок призначення керівників закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району (додаток 1).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

         Голова ради                                                                                      В.Г. Грицай

 

м.Яготин

05 жовтня 2016 року

№ 196-12-VІІ

                                                                                                                    

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи

конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури

 

 

Відповідно до п.20 ч. 1 ст.43, ч. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28 січня 2016 року № 955-VIII, листа Яготинської районної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 869, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

 

вирішила:

 

1. Затвердити Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

        

 

Голова ради                                                                                   В.Г. Грицай

 

м.Яготин

05 жовтня 2016 року

№ 195-12-VІІ

 

Додаток

до рішення позачергової сесії

від 05 жовтня 2016 р.

№ 195- 12-VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру формування, організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури (далі скорочено – конкурсна комісія), та порядок добору її членів.

2. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному вЗаконі України «Про запобігання корупції».

3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав її членів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості її рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантної посади керівника державного закладу культури (далі скорочено – керівник закладу культури).

5.   Основними завданнями конкурсної комісії є:

1) відбір кандидатів на посаду керівника закладу культури;

2) розгляд документів, визначених частиною другою статті 21-4 Закону України «Про культуру», поданих в установленому порядку кандидатами на зайняття вакантної посади керівника закладу культури;

3) прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та розміщення його на офіційному веб-сайті органу управління.

6. Рішення про утворення конкурсної комісії та її персональний склад затверджуються органом управління. У разі необхідності до персонального складу конкурсної комісії можуть вноситися зміни.

7. Орган управління, трудовий колектив закладу культури та громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування при проведенні добору кандидатур до складу конкурсної комісії керуються частинамисьомою та восьмою статті 21-3Закону України «Про культуру».

8. Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії забезпечує орган управління.

ІІ. Порядок утворення та склад конкурсної комісії

1. Склад конкурсної комісії та її повноваження формуються відповідно до статті 21-3 Закону України «Про культуру».

2. Орган управління не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу культури:

1) розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду пропозицій, дату та місце проведення жеребкування, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

2) інформує листом заклад культури щодо необхідності визначення на загальних зборах трудового колективу кандидатур для включення до складу конкурсної комісії із зазначенням строку подання пропозицій, вимог до кандидатур, інформації про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти.

3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та визначаються з числа осіб, які не є членами трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір.

У загальних зборах мають право брати участь усі члени трудового колективу. Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше ніж половина загальної кількості членів трудового колективу.

Відкриває збори трудового колективу керівник закладу культури або його заступник.

Загальні збори трудового колективу обирають відкритим голосуванням головуючого, який веде збори, та секретаря зборів, який веде протокол.

Протокол загальних зборів складається у довільній формі і містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах, секретаря зборів, затвердження порядку денного та інше); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, результати голосування, прийняте рішення.

Протокол загальних зборів трудового колективу підписують головуючий та секретар загальних зборів.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа членів трудового колективу, присутніх на загальних зборах.

4. Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, головуючим на загальних зборах трудового колективу до органу управління письмово та електронною поштою подаються:

супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До супровідного листа додаються заява за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення, та анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додатку 2 до цього Положення;

протокол загальних зборів трудового колективу;

листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

5. Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає органу управління, лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява та анкета відповідно до пункту 4 цього розділу.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Для проведення жеребкування органом управління утворюється комісія з жеребкування у складі голови, секретаря та членів комісії.

Секретарем комісії з жеребкування є секретар конкурсної комісії.

Комісія з жеребкування:

приймає рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні;

проводить жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями, з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій.

 Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Жеребкування проводиться за допомогою пристрою, у якому розміщуються однакові за своїми фізичними характеристиками жеребки. На кожному з жеребків зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата і найменування громадської організації, яка запропонувала його кандидатуру до складу конкурсної комісії.

Кількість жеребків повинна дорівнювати кількості кандидатів, які беруть участь у жеребкуванні.

Жеребки формуються у спосіб, який не дозволяє визначити дані про кандидата.

За дорученням голови комісії з жеребкування один із членів комісії дістає з пристрою почергово три жеребки та передає їх голові комісії.

Голова комісії з жеребкування розкриває (розпаковує) жеребки, оголошує та демонструє дані про кандидатів від громадських організацій, які включаються до складу конкурсної комісії.

Після цього з пристрою дістаються всі інші жеребки, які зберігаються секретарем конкурсної комісії до завершення конкурсного добору.

Рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі в жеребкуванні та результати жеребкування оформлюються протоколом засідання комісії, який підписується всіма її членами.

Рішення комісії з жеребкування приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

6. Строк подання пропозицій від громадських організацій та трудового колективу щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

7. Секретар конкурсної комісії призначається з числа працівників культури.

Секретар конкурсної комісії:

1) забезпечує скликання за дорученням голови конкурсної комісії її засідання;

2) формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії;

3) здійснює підготовку засідань конкурсної комісії;

4) виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії;

5) веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, протокол засідання комісії з жеребкування та іншу робочу документацію;

6) бере участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу;

7) бере участь без права голосу у загальних зборах трудового колективу з обрання кандидатур до складу конкурсної комісії.

ІІІ. Порядок роботи конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія здійснює добір кандидатів на посаду керівника закладу культури згідно з вимогами статті 21-5 Закону України «Про культуру».

2. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним у разі особистої участі в засіданні не менше 2/3 від затвердженого складу.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час презентації проектів програм розвитку закладу культури.

Член конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до початку засідання може подати клопотання органу управління про участь у засіданні конкурсної комісії в режимі відеоконференції.

Перше засідання конкурсної комісії відкриває її секретар, який виносить на обговорення та голосування питання щодо обрання голови конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. Після обрання голова конкурсної комісії продовжує засідання.

3. Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного добору.

Перед початком розгляду документів, поданих кандидатами на участь у конкурсному доборі, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків, про що зазначається в протоколі.

Член конкурсної комісії, який повідомив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні не бере.

4. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті органу управління.

5. На першому засіданні конкурсна комісія затверджує порядок денний та спосіб голосування шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні.

6. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Член конкурсної комісії, незгодний з прийнятим рішенням, може письмово висловити свою окрему думку з відповідного питання, яка додається до протоколу засідання.

7. Протокол засідання конкурсної комісії із зазначенням переможця оформлюється секретарем конкурсної комісії протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання конкурсної комісії і доводиться до відома керівника органу управління головою конкурсної комісії у письмовій формі.

 

Заступник голови районної ради                                                            О.П.Усенко

 

 

 

ДОДАТОК

до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури

(пункт 4 роздіду ІІ)

Яготинська районна державна адміністрація
________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________
(місце проживання (реєстрації),
_______________________________
  (контактний телефон)
_______________________________
           (контактний e-mail)

 

ЗАЯВА

Я,__________________________________________________________________,
                      (прізвище, ім'я та по батькові)
даю згоду на участь у роботі конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду
____________________________________________________________________
                                                           (повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)
від ____________________________________________________________________.
                      (найменування громадської організації, що рекомендує навключення особи до складу конкурсноїкомісії/найменування закладу культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру до складу конкурсної комісії).

 

Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних".

До заяви додаю анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії на ____ арк.

"___" ____________ 20__ року

______________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

Примітка.

Заява має бути написана власноручно особою, висунутою трудовим колективом.

 

 

 

ДОДАТОК

до Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури

(пункт 4 роздіду ІІ)

 

 

АНКЕТА 
кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Документ, що посвідчує особу: 
серія, номер, ким виданий, дата видачі; 
місце проживання

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки 
(спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи, організації))

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність: 
судимості; 

 


адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 
рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

 

 

За достовірність даних відповідаю.

__________________________ 
(підпис кандидата на включення 
до складу конкурсної комісії)

________________________ 
(прізвище, ініціали)

Голова громадської організації/ 
головуючий на засіданні трудового колективу закладу культури

_________________ 
(особистий підпис)

________________ 
(прізвище, ініціали)

 

 

                                                                                                

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення

комунального закладу «Яготинський районний будинок культури» Яготинської районної ради Київської області

 

Відповідно до п.20 ч. 1 ст.43, ч. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Яготинської районної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 869, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

 

вирішила:

1.Затвердити Положення комунального закладу «Яготинський районний будинок культури» Яготинської районної ради Київської області (додаток 1).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

  

Голова ради                                                                                   В.Г. Грицай

 

 

 

м.Яготин

05 жовтня 2016 року

№ 193-12-VІІ

  

 

Додаток

до рішення позачергової сесії

від 05 жовтня 2016 р.

№  193 - 12- VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

ЯГОТИНСЬКОГО  РАЙОННОГО

 БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ЯГОТИНСЬКИЙ  РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ (далі скорочено – Яготинський РБК)  є центром методичної та культурно-освітньої роботи в районі, регулює всі процеси культурно-просвітницької діяльності клубних закладів району.

1.2. Засновником РБК є Яготинська районна рада (далі скорочено Засновник). Яготинський РБК є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району.

1.3.  РБК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, зокрема «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, актами місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

1.4. Повне найменування ЗАКЛАДУ: ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ.

Скорочене найменування: Яготинський РБК.

Юридична адреса Закладу: 07700, Київська обл., Яготинський р-н., м.Яготин, вул. Незалежності, 87.

1.5.      Яготинський РБК є неприбутковою установою, містить заборону розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.6. Яготинський РБК передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

1.7. Яготинський РБК є юридичною особою, діє на підставі затвердженого Засновником Положення, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, самостійний кошторис, печатку, штампи, володіє і користується закріпленим за ним майном.

 

ІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1.Мета діяльності Яготинського РБК:

 - створення умов для самодіяльної творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення району.

2.2. Основні завдання діяльності Яготинського РБК:

 - сприяння процесам відродження і розвитку національної культурита культур інших національних груп, що проживають натериторії Яготинського району;

 - розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітностіїї видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей;

 - створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля,засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку на основі вивчення потреб різних верств населення;

- створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості.

2.3. Основні напрямки діяльності  Яготинського РБК:

 - впровадження сучасних моделей та форм культурно-дозвіллєвої діяльності;

- створення фольклорних, музичних, театральних, хореографічних, естрадних та інших художніх колективів, гуртків, любительських об'єднань, клубів за інтересами різних напрямків;

            - підготовку та проведення тематичних театрально-концертних, ігрових,  танцювально-розважальних, обрядових, сімейних та інших заходів і програм;

            - проведення державних, народних, сучасних свят та обрядів, виставок самодіяльних художників, майстрів декаративно-ужиткового мистецтва тощо.

 

IІІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

3.1. Яготинський РБК, відповідно до делегованих Засновником повноважень, перебуває в управлінні Яготинської районної державної адміністрації та підпорядковується сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації (надалі - Орган управління).

3.2. До виключної компетенції Засновника Яготинського РБК належать повноваження щодо прийняття рішень про:

-  затвердження установчих документів Закладу та змін і доповнень до них;

-  ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ)  Яготинського РБК;

-       Яготинського РБК;

-  призначення на посаду та звільнення з посади керівника Закладу, накладення на нього дисциплінарних стягнень за поданням Органу управління;

- закріпленнянерухомого майна за Яготинським РБК на праві оперативного управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення такого майна;

- затвердження цільових комплексних програм культурно – освітнього розвитку та проведення культурно - мистецьких заходів в Яготинському районі.

3.3. До компетенції Органу управління належать повноваження щодо:

- укладання та розірвання контракту з керівником Закладу, накладення на нього дисциплінарних стягнень за рішенням Засновника;

-  погодження організаційної структури Яготинського РБК;

-  затвердження штатного розпису та кошторису Яготинського РБК;

- здійснення поточного контролю за якістю надання Яготинським РБК культурно-мистецьких послуг;

- здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Яготинського РБК;

- здійснення організаційно-методичного керівництва Яготинським РБК;

- координація роботи Яготинського РБК з іншими закладами культури району;

- затвердження річних планів роботи та річних звітів;

- погодження ПоложенняЯготинського РБК та здійснення контролю за дотриманням його вимог;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- укладення договорів з фізичними та юридичними особами;

- інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

3.4. Орган управління свої повноваження з управління здійснює через керівника Яготинського РБК.

3.5. Яготинський РБК очолює директор, який за рішенням Засновника закладу призначається на посаду і звільняється з посади Органом управління, шляхом укладення контракту відповідно до чинного законодавства.

 3.6. Директор Яготинського РБК: 

- безпосередньо підпорядковується Органу управління, здійснює загальне керівництво роботою Яготинського РБК і несе повну персональну відповідальність за стан його діяльності та дотримання вимог, передбачених цим Положенням;

- розпоряджається коштами та майном Яготинського РБК відповідно до вимог чинного законодавства, вчиняє інші дії пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Яготинського РБК, які не заборонені законодавством України;

 - в межах граничної чисельності і затвердженого розміру фонду оплати праці визначає структуру Яготинського РБК, складає штатний розпис та кошторис згідно з діючим законодавством і подає їх на затвердження Органу управління; 

- призначає на посади та звільняє з посад працівників  Яготинського РБК, користується правом переміщення працівників у відповідності з чинним трудовим законодавством України за погодженням з Органом управління;

- визначає повноваження всіх працівників Яготинського РБК;

- приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками Яготинського РБК, організовує та контролює їх виконання;

- подає на погодження до Органу управління проекти змін до Положення та погоджені зміни на затвердження Засновнику;

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріальної бази Яготинського РБК та його технічного оснащення, забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Яготинським РБК;

- забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної та техногенної безпеки, соціального страхування та дотримання трудової дисципліни всіма працівниками Яготинського РБК;

- застосовує заохочення до працівників Яготинського РБКчи накладення дисциплінарних стягнень відповідно до вимог чинного законодавства;

- від імені  Яготинського РБК готує проекти договорів і подає до Органу управління;

- відповідає за створення належних умов праці для працівників у відповідності з чинним законодавством;

- виконує інші функції, передбачені чинним законодавством та цим Положенням.

На період відсутності директора  Яготинського РБК його обов’язки виконує інший працівник  Яготинського РБК відповідно до виданого Органом управління наказу за поданням директора РБК.

 

ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

4.1.Трудовий колектив  Яготинського РБК становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Яготинським РБК.

Працівники Яготинського РБК повинні мати відповідну кваліфікацію в залежності від посади, яку вони займають.

Всі працівники Яготинського РБК один раз на п’ять років підлягають атестації.

4.2. Трудовий колектив Яготинського РБК: 

          - розглядає і затверджує проект колективного договору;

          - розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу Яготинського РБК.

4.3. Загальні збори трудового колективу приймає  Колективний договір, «Правила внутрішнього трудового розпорядку», розглядають виробничі, трудові та соціально-економічні питання життя колективу, здійснюють інші повноваження згідно чинного законодавства.

4.4. Взаємовідносини колективу і директора Яготинського РБК,  питання організації господарської діяльності, охорони праці, соціального

розвитку регулюються законодавством України, цим Положенням та колективним договором.

4.5. Працівники Яготинського РБК проводять свою діяльність відповідно до Положення, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та згідно з чинним законодавством України.

 V. ОБОВЯЗКИ І ПРАВА ЗАКЛАДУ

 

 1. 1. У своїй соціально-творчій діяльності заклад має право:

- планувати свою діяльність, визначати стратегію, зміст, напрями і форми своєї діяльності;

- відкривати різноманітні дозвіллєві об'єкти: вітальні „світлиці", більярдні, та інші об'єкти;

- проводити на платній основі масові заходи в тому числі: дискотеки, концерти, вечори сімейного відпочинку тощо;

- виконувати соціально-культурні та творчі замовлення від органів місцевої влади, громадських, політичних організацій, підприємств, приватних осіб на проведення різноманітних свят, обрядів, сімейних урочистостей тощо;

- здійснювати в установленому порядку співробітництво з будинками культури, клубами та іншими установами і організаціями, брати участь у реалізації державних і регіональних Програм у межах своєї компетенції;

- на захист створених об'єктів інтелектуальної власності Яготинського РБК згідно із законодавством;

- здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання даного Положення, яка не суперечить законодавству України.

5.2.  Яготинський РБК зобов’язаний:

- забезпечувати дотримання вимог Конституції України, чинного законодавства України щодо вільної реалізації прав громадян на забезпечення культурних потреб;

- оперативно управляти майном спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району, переданих Засновником, не допускати його погіршення і псування;

- здійснювати статистичний облік результатів діяльності Яготинського РБК;

- звітувати про свою діяльність перед Засновником, Органом управління;

- організовувати підвищення кваліфікації кадрів, вивчати, аналізувати,  узагальнювати і поширювати передовий досвід у практику роботи Яготинського РБК;

- інформуватинаселеня про всівидипослуг,щоїхнадає Яготинський РБК,  в т.ч. й платні.

 

VI. МАЙНО ЗАКЛАДУ

6.1. Забезпечення районного будинку культури будівлями, спорудами або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам надання культурно-мистецьких послуг, іншим обладнанням здійснюється Засновником.

6.2. Забороняється переміщення Яготинського РБК без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для надання культурно-мистецьких послуг, роботи працівників.

6.3. Майно Яготинського РБК є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Яготинського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Реалізуючи право оперативного управління Яготинський РБК володіє, користується і розпоряджається майном,(в тому числі укладає договори оренди на вільні приміщення закладу) закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Положенню.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у Яготинського РБК надлишкове майно, що не використовується Яготинським РБК, та майно, що використовується ним не за призначенням.

6.4. Відчудження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать до основних фондів Яготинського РБК та є спільною власністю територіальних громад сіл та міста Яготинського району і закріплені за Яготинським РБК, здійснюється в порядку, встановленому рішеннями Засновника.

6.5. Директор Яготинського РБК несе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Закладом майна, а також за порушення вимог, встановлених пунктами цього Положення.

6.6. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі і споруди Закладу, використовуються в порядку, визначеному чинним законодавством держави.

6.7. В разі ліквідації Яготинського РБК його активи передаються іншій установі, організації, закладу відповідного профілю або передаються до бюджету, а в разі реорганізації – переходять до правонаступника, визначеного Засновником. 

 

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 7.1. Яготинський РБК здійснює господарську діяльність відповідно до цього Положення і чинного законодавства України.

7.2. Яготинський РБК є бюджетною установою, яка фінансується з районного бюджету через сектор культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації, який являється головним розпорядником коштів Яготинського РБК.

7.3. Яготинський РБК через централізовану бухгалтерію сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації здійснює у відповідності до чинного законодавства оперативний, бухгалтерський облік та веде статистичну звітність. Директор Яготинського РБК та головний бухгалтер централізованої бухгалтерії сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.4.  Джерелами формування кошторису є:

- кошти загального фонду бюджету;

- кошти спеціального фонду бюджету;

- інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством.

7.5. Збитки, завдані Яготинському РБК в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування відшкодовуються Яготинському РБК у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

VIII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 8.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації (приєднання, виділення, поділу, злиття, перетворення) в порядку встановленому з чинним законодавством України.

8.2. Ліквідація та реорганізація Яготинського РБК здійснюється за рішенням Засновника відповідно до законодавства та за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною згідно чинного законодавства України.

8.3. У разі реорганізації та ліквідації Яготинського РБК працівникам, які звільняються забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

8.4. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення відповідного запису до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

  

ІХ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 9.1. Зміни та доповнення до Положення погоджуються з Органом управління та затверджуютьсяЗасновником.

9.2. Умови, які не передбачені цим Положенням регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

9.3. Усі відповідним чином оформлені примірники Положення мають однакову юридичну силу.

9.4. Положення зберігається у директора Яготинського РБК, у секторі культури,національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації.

 

Заступник голови районної ради                                         О.П.Усенко

                               

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення

комунального закладу «Яготинська централізована бібліотечна система» Яготинської районної ради Київської області

 

Відповідно до п.20 ч. 1 ст.43, ч. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Яготинської районної державної адміністрації від 30 вересня 2016 року № 869, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

 

вирішила:

 

1.Затвердити Положення комунального закладу «Яготинська централізована бібліотечна система» Яготинської районної ради Київської області  (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

  

Голова ради                                                                                   В.Г. Грицай

  

 

м. Яготин

05 жовтня 2016 року

№  194-12-VІІ

 

 

Додаток

до рішення позачергової сесії

від 05 жовтня 2016 р.

№  194 - 12- VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Яготинську централізовану бібліотечну систему

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Дане Положення розроблене у відповідності  до Закону України від 27.01.1995 року «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (із змінами та доповненнями) і визначає правові засади функціонування централізованої бібліотечної системи (далі скорочено – Яготинська ЦБС).

Яготинська ЦБС – культурний, освітній, бібліотечно-бібліографічний та інформаційний заклад, який забезпечує безоплатний доступ до книг, періодичних видань та інших носіїв інформації користувачам всіх категорій територіальних громад сіл та міста Яготинського району.

   Яготинська  ЦБС заснована 16.12.1977 року згідно з рішенням сесії Яготинської районної ради народних депутатів від 12.12.1977 р. «Про проведення в районі централізації бібліотек системи Міністерства культури УРСР», наказом відділу культури Яготинського райвиконкому від 20.12.1977 року №87а «Про переведення масових бібліотек району на централізовану систему». Засновником Яготинської ЦБС являється Яготинська районна рада (далі – Засновник). Яготинська ЦБС заснована на майні спільної власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району (комунальної власності). Приміщення бібліотек-філій ( крім міських бібліотек-філій №3 та№4) перебувають у комунальній власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району і передаються Яготинській ЦБС на праві оперативного управління за рішенням органів місцевого самоврядування. 

Яготинська ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради, актами Президента України та Кабінету Міністрів, актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами в галузі культури, бібліотечної справи та даним Положенням.

    Яготинська ЦБС є неприбутковою установою, містить заборону розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

    Яготинська ЦБС передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Право внесення змін і доповнень до цього Положення належить Засновнику.

   Яготинська ЦБС об‘єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів Яготинського району. До її складу входять 25 бібліотек, а саме:

центральна районна бібліотека;

центральна дитяча бібліотека;

міська бібліотека-філія для дорослих №3;

міська бібліотека для дітей №4;

міська бібліотека-філія №52 житлового масиву ПТФ;

бібліотеки, що розташовані в межах адміністративності території району – бібліотеки-філії сіл: Богданівка, Генезерівка, Годунівка, Двірківщина, Добраничівка, Жоравка, Засупоївка, Капустинці, Кулябівка, Лемешівка, Лозовий Яр, Ничипорівка, Панфили, Райківщина, Сотниківка, Сулимівка, Супоївка, Фарбоване, Червоне, Черняхівка.

   Дане Положення розповсюджується на всі бібліотеки-філії, що об‘єднані в Яготинську ЦБС. Яготинська ЦБС підпорядковується сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації в питаннях фінансово-господарської діяльності, а в питаннях управління майном – Засновнику (Яготинсьій районній раді).

Центральна районна бібліотека є головною бібліотекою району, має відповідні відділи, формує і зберігає єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями. Центральна районна бібліотека є організаційно-методичним центром для всіх бібліотек-філій Яготинської ЦБС.

    Яготинська ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

    Яготинська ЦБС фінансується з районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі Яготинського району. Додаткові фінансування здійснюються за рахунок коштів, отриманих бібліотеками від господарської діяльності, спонсорських, благодійних внесків та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Яготинська ЦБС працює у тісній взаємодії з бібліотеками усіх форм власності та підпорядкування, надає їм практичну та консультативно-методичну допомогу.

Яготинська ЦБС є юридичною особою, має власну печатку, штамп зі своїм найменуванням, розрахункові рахунки, веде самостійний баланс, здійснює облік своєї діяльності, веде статистичну звітність.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ

 2.1.      Найменування: повне українською мовою «Яготинська централізована бібліотечна система», скорочене українською мовою «Яготинська ЦБС».

Місцезнаходження: 07700, м. Яготин, Київська область, вул. Незалежності, 87.

Яготинська ЦБС здійснює свою діяльність на території Яготинського району Київської області.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

    Яготинська ЦБС забезпечує громадянам права на бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії Яготинської ЦБС здійснюють свою діяльність виходячи з соціально-економічних, особистих потреб жителів своєї громади в інформації, спілкуванні, забезпеченні громадянських прав.

Яготинська ЦБС обслуговує громаду Яготинського району через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати обслуговування окремих мікрорайонів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.

   Користувачі Яготинської ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну районну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Окремі бібліотеки Яготинської ЦБС використовують для віддаленого пошуку інформації наявні у них технічні можливості.

 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

    Єдиний бібліотечний фонд Яготинської ЦБС – універсальний, формується на різних носіях інформації.

   Фонд центральної районної бібліотеки Яготинської ЦБС включає найбільш повні зібрання документів і баз даних. Наукова, спеціальна та цінна література, найбільш важливі інформаційні та бібліографічні документи зберігають в центральній районній бібліотеці.

Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб і запитів громади даного населеного пункту.

   Центральна районна бібліотека Яготинської ЦБС забезпечує централізоване комплектування і обробку документного фонду ЦБС; оперативність надходження нових документів до підрозділів системи; вивчення потреб і запитів користувачів ЦБС на книги, ступеня їх задоволення фондами бібліотек системи.

   Центральна районна бібліотека Яготинської ЦБС здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС, бібліотеки-філії ведуть аналогічний облік свого фонду.

   Центральна районна бібліотека Яготинської ЦБС постійно інформує бібліотеки-філії про нові надходження документів, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС. Бібліотеки-філії ведуть каталоги та картотеки на свої фонди.

  Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання акта, вилучення з облікових документів, довідково-бібліографічного апарату) здійснює центральна районна бібліотека Яготинської ЦБС за поданнями бібліотек-філій; зняття з балансового рахунку здійснює бухгалтер централізованої бухгалтерії сектору культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації.

КЕРІВНИЦТВО ЦБС

   Яготинську ЦБС очолює директор, який одночасно є керівником центральної районної бібліотеки. Директор призначається і звільняється з посади органом управління. Завідувача центральною дитячою бібліотекою призначає директор ЦБС за письмовим погодженням з органом управління.

   Директор Яготинської ЦБС працює за контрактом, укладеним з органом управління терміном на 5 років (Закон України від 28.01.2016 року №955 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури».

   Директор Яготинської ЦБС щорічно звітує про свою діяльність перед органом управління, а завідувачі відділами, бібліотекарі філій Яготинської ЦБС про виконану роботу – директору Яготинської ЦБС.

   Директор Яготинської ЦБС виступає від імені Яготинської ЦБС на правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях та установах, видає накази в межах своєї компетенції.

   Директор ЦБС користується правом призначення та звільнення працівників у бібліотечній системі з дотриманням чинного законодавства України. Працівників бібліотек-фіій директор Яготинської ЦБС призначає та звільняє з посади за погодженням з органом місцевого самоврядування, на території якого функціонує дана бібліотека. 

При директорі Яготинської ЦБС можуть створюватися дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямків роботи Яготинської ЦБС.

   Директор Яготинської ЦБС забезпечує підготовку та вчасне подання до сектору культури національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації належної звітно-планової документації.

    Центральна районна бібліотека організовує роботу по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, вивчає, аналізує, узагальнює та поширює передовий досвід бібліотек системи, впроваджує кращий вітчизняний та світовий досвід у практику роботи бібліотек ЦБС.

Бібліотечний фонд, майно, обладнання всіх бібліотек-філій Яготинської ЦБС знаходиться на балансі централізованої бібліотечної системи.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦБС

     Реорганізація, перепрофілювання бібліотек, що входять до складу ЦБС, здійснюються за рішенням Засновника у відповідності до чинного законодавства.

   Ліквідація Яготинської ЦБС здійснюється за рішенням Засновника або суду, ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або судом. Майно та кошти ЦБС, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

 

Заступник голови районної ради                                                              О.П.Усенко

                                             Додаток

                                             до рішення позачергової сесії

                                             від 05 жовтня 2016 р.

                                             № 196 - 12- VII

                                          

                                            

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок призначення керівника закладу культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл та міста Яготинського району

 1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівника закладу культури, у тому числі бібліотек, що перебувають у спільній власностітериторіальних громад сіл та містаЯготинського району (далі скорочено – заклади культури).
 2. Керівником закладу культури може бути особа, яка має вищуосвіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володієдержавною мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями,освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.
 3. Призначення керівника закладу культуриздійснюється органом управління за результатами конкурсного відбору.
 4. Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури особа, яка:

-           за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-           має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена абоне знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останньогороку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-           є близькою особою або членом сім'ї керівниківОргану, який відповіднодо статутних документів здійснює управління закладом.

 1. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного відбору є:

-           утворення нового закладу;

-           наявність вакантної посади керівника закладу;

-           прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору(контракту) з керівником закладу.

 1. Кандидата на посаду керівника закладукультуривизначає конкурсна комісіяза результатами конкурсногодобору.
 2. Конкурснийдобір складається з такихетапів:

-           оголошення конкурсу на посаду керівника закладу;

-           формування складу конкурсної комісії;

-           подання документів кандидатами на посаду керівника закладукультури;

-           добір кандидатів на посаду керівника закладукультури;

-           ухвалення рішення про визначення переможця конкурсу та винесеннянарозгляд Яготинської районної ради проекту рішення щодо призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладукультури;

-           прийняття Яготинською районною радою рішення щодо призначенняпереможця конкурсу на посаду керівника закладукультури.

 1. Організацію та проведення конкурсногодобору, а також роботуконкурсної комісії забезпечує орган управління Яготинської районної державної адміністрації,методичну допомогу у проведенні конкурсного добору надає сектор культури, національностей та релігії Яготинської районної державної адміністрації.

Конкурс на посаду керівника закладу культуриоголошуєтьсяне пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

 1. Оголошення про конкурс розміщується в місцевих друкованихзасобах масової інформації абона офіційному веб-сайті Яготинської районної державної адміністрації, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, та може поширюватися в будь-який інший спосіб,не пізніше ніж за 1 (один) місяць до початкупроведення конкурсного відбору.
 2. Оголошення про конкурс на посаду керівника закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечитьзаконодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсномудоборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

 1. Для проведення конкурсногодоборустворюєтьсяконкурснакомісія,склад якої затверджується розпорядженням голови Яготинської районної державної адміністрації. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.
 2. До участі в роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських об'єднань та експерти з відповідних галузей.
 3. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-           за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-           має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашенаабо не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останньогороку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-           є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу чиоргану управління;

-           є членом трудового колективу закладу,на посаду керівника якогопроводиться конкурс.

 1. Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участьу засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколизасідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
 2. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника закладу культури.

 1. Особа, якабереучасть у конкурсі, упродовж 30 днівз дня оголошення конкурсуподаєтакі документи:

-           заяву про участь у конкурсіз наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-           автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

-           копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

-           два рекомендаційні листи довільної форми;

-           мотиваційний лист довільної форми.

 1. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої неюінформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,досвіду роботи, професійного рівня тощо.

 1. Конкурсна комісія:

-           опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідністьїх установленим вимогам;

-           ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

-           забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу;

-           проводить конкурсний відбір;

-           визначає переможця за результатами проведеного конкурсу.

 1. Члени конкурсної комісії мають право:

-           вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії;

-           брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсноїкомісії;

-           висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень,прийнятих на засіданні комісії.

 1. Не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії кандидати повідомляються про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 2. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 3. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам.
 4. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у п.2 даного Положення, за рішенням конкурсної комісії.
 5. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 6. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто.Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членовіконкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.
 7. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньомуприсутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови конкурсної комісіїє вирішальним. Спосіб голосування визначається рішенням комісії.
 8. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
 9. Конкурснийдобір проводиться за наявності не менше як двохпретендентів на одну вакантну посаду.
 10. За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурсне проводиться. Конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендаціїтакого претендента на посаду керівника закладукультурив разі подання ним повногопакета документів та відповідності умовам конкурсу або рішення пропроведення повторної конкурсної процедури за умовами цього Положення.
 11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможцяконкурсу шляхом голосування та рекомендує його для призначення керівникомзакладу.
 12. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом та підписуєтьсвсіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
 13. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих друкованих засобахмасової інформаціїабона офіційному веб-сайті.
 14. У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посадикерівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно зумовами цього Положення.
 15. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

-           відсутні заяви про участь у конкурсномудоборі;

-           жоден із претендентів не пройшов конкурсногодобору;

-           конкурсною комісією не визначено переможця.

Підставою для визнання конкурсногодобору таким, що не відбувся,є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурснийвідбір відповідно до цього Положення.

 1. Конкурсні документи претендентів зберігаютьсявпродовж установленого законодавством строку.
 2. За результатами конкурсногодоборувідповідний проект рішенняупродовж 1 (одного)місяця виноситьсяна розгляд сесіїрайонної ради.

У разі прийняттярайонною радою рішення про призначення особи на посаду керівниказакладу культуриконтракт підписується даною особою та головою Яготинською районної державної адміністрації строком на 5 (п’ять) років.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

 1. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладукультури, виконанняяких є обов'язковим для керівника, та інші умови.
 2. Обов'язковими умовами контракту з керівником закладукультуриє:

-           програма розвитку закладу на 1 (один) та 5 (п'ять) років, якарозглядалася на засіданні конкурсної комісії;

-           умови оплати праці керівника;

-           критерії оцінки праці керівника;

-           собливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладукультури;

-           заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умовконтракту;

-           особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповіднінаслідки для його сторін.

 

Заступник голови районної ради                                                           О.П.Усенко

 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

«Про підтримку рішення пленарного засідання позачергової дев’ятої сесії Київської обласної ради VII скликання № 191-09-VII «Про внесення пропозицій щодо кандидатур для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 20 вересня 2016 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 

1. Підтримати рішення Київської обласної ради  VII скликання № 191-09-VII від 20 вересня 2016 року «Про внесення пропозицій щодо кандидатур для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади голови Київської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Направити рішення в  Київську обласну раду.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Усенка О.П.

 

 Голова ради                                                                                     В.Г. Грицай

 

 

м.Яготин

05 жовтня 2016 року

№ 190-12-VІІ

                       

ЯГОТИНСЬКА  РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії районної ради від 22 березня 2016 року  № 110-06-VII «Про затвердження Положення про Яготинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами Яготинського районного територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) у новій редакції»

    Відповідно до п. 20 ч 1 ст. 43, ч. 4 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Яготинської районної державної адміністрації від 22 вересня 2016 року           № 849, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення, районна рада

вирішила:

 1. Доповнити Положення про Яготинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наступними пунктами:

- п.19. Яготинський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність Яготинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

         - п.20.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

         соціального внеску). членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

         - п.21. У разі припинення діяльності Яготинського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (ліквідації, злиття, поділу, 

        приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу місцевого 

        бюджету.   

    2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

        

Голова ради                                              В.Г.Грицай

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 197 - 12 - VІІ

 ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради

від 19 липня 2013 року № 538-33-VI «Про затвердження нової редакції

Статуту Яготинського навчально-виховного комплексу

«Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2»

Яготинської районної ради Київської області

 

    У відповідності до п. 20 частини 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 63 Господарського кодексу, ст.ст. 7-10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Порядку ведення Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з Реєстру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового  кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 № 652 та пункту 133.4. ст. 133 Податкового Кодексу України, розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 03 жовтня 2016 року № 879, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємства, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

вирішила:

    1. Внести зміни до рішення сесії районної ради від 19. липня 2013 року № 538-33-VI «Про затвердження нової редакції Статуту Яготинського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Яготинської районної ради Київської області, доповнивши:

    розділ І «Загальні положення» пункт 1.5 словами:

    «Утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

    Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

    Установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

    Установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених їх установчими документами.»

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку підприємства, транспорту, зв’язку та комунальної власності

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 199– 12 – VІІ

 

 

                                                 

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської районної ради від 06 грудня 2013 року №700-38-VІ «Про затвердження Статуту Яготинської центральної районної лікарні (нова редакція)»

 У відповідності до п. 20  ч.1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 57, 63 Господарського кодексу, ст. ст. 7- 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,«Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру виключення з Реєстру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року №  440, відповідно до  Закону України «Про внесення змін до Податкового  кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 № 652 та пункту 133.4. статті 133 Податкового Кодексу України, розглянувши лист Яготинської районної державної адміністрації від 03 жовтня 2016 року №  878, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку та комунальної власності, районна рада

                                                                       вирішила:

1. Внести зміни до рішення сесії Яготинської районної ради від 06 грудня 2013 № 700-38-VІ «Про затвердження Статуту Яготинської центральної районної лікарні (нова редакція)», доповнивши:

  розділ 1 пункт 1.1. «Загальні положення»  словами:

 «Лікарня - є неприбутковою установою, що забороняє розподіл отриманих доходів (прибутків) серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших осіб.» ;

 розділ 10  пункт 10.3.1. «Господарська та соціальна діяльність лікарні» словами:

          «Доходи (прибутки) Лікарні використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Лікарні, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених установчими документами та відповідно до чинного законодавства».

Розділ 11 «Ліквідація та реорганізація лікарні» доповнити пунктом 11.7.:

«У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або реорганізації передбачається передача всіх активів  Лікарні одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення діяльності».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв`язку та комунальної власності.

 

Голова ради                                                                   В.Г.Грицай

 

 

м.Яготин

05 жовтня 2016 року

№ 198-12-VІІ

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про депутатський запит Чечуя А.В.

 

    Відповідно до п. 9 ст. 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 

вирішила:

 

    1. Направити депутатський запит Чечуя А.В. для відповідного реагування до Прем’єр-Міністра Гройсмана В.Б.

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

  м. Яготин

  05 жовтня 2016 року  

  № 191 -12-VII      

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


 Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії Яготинської

районної ради VII скликання від 12.01.2016 року № 69-03-VII

«Про районний бюджет Яготинського району на

2016  рік» (доопрацьований), (додаток 1,3,4,5,6)

       Розглянувши пропозиції управління фінансів про внесення змін до рішення Яготинської районної ради від 12.01.2016 № 69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016рік» ( доопрацьований), керуючись ст.23 Бюджетного Кодексу України відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики, районна рада

вирішила:

1. Внести зміни до рішення сесії районної ради VII скликання  від 12.01.2016 року № 69-03-VII «Про районний бюджет Яготинського району на 2016 рік» (доопрацьований):

1.1 Пункт «1» викласти в редакції такого змісту «Визначити на 2016 рік:

-  доходи  районного бюджету   у сумі 212008199 гривень, в тому числі доходи загального фонду 207820119,4 гривень, доходи спеціального фонду 4188079,6 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення.

– видатки районного бюджету  у сумі 214940579 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету  у сумі 209437099,4 гривень, видатки спеціального фонду 5503479,6 гривень  згідно з додатком 3 цього рішення.

1.2. Пункт «2» викласти в редакції такого змісту: «Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік у тому числі по загальному фонду 209437099,4 гривень та спеціальному фонду 5503479,6 гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.

   2. Затвердити міжбюджетні трансферти в сумі 5087289 гривень згідно з  додатком № 4 до цього рішення.

   3. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

   4. Пункт «5» викласти в редакції  такого змісту: «Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 298000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

   5. Додатки 1,3,4,5,6 є невід’ємною частиною до рішення сесії.

   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики.

Голова ради                                          В.Г.Грицай

м. Яготин

05 жовтня 2016 року

№ 192 -12-VII

                                            

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність

гр. Штефану Івану Дмитровичу (померлий)

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Воронька Віталія Володимировича від 05.09.2016 р. за №207/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр.Штефану Івану Дмитровичу (померлий) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «Лідер Плюс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3200 га (рілля) становить 146405,10 грн. (сто сорок шість тисяч чотириста п’ять гривень 10 коп.), що надана у власність гр.Штефану Івану Дмитровичу (померлий) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «Лідер Плюс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 202 – 12 – VІІ

                            

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності

гр. Борщ Олександр Григорович

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

за межами населеного пункту в адміністративних межах

Черняхівської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Близнюк Ганни Павлівни від 11.08.2016 р. за №180/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр.Борщ Олександр Григорович для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

за межами населеного пункту в адміністративних межах Черняхівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,5600 га (рілля) становить 146197,52 грн. (сто сорок шість тисяч сто дев’яносто сім гривень 52 коп.), що знаходиться у власності гр. Борщ Олександр Григорович для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Черняхівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    №  200 – 12 – VІІ

                                  

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності

гр. Мартиненко Ольги Євдокимівни

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

за межами населеного пункту в адміністративних межах

Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши довіреність на ім’я Мартиненка Миколи Івановича та заяву гр. Мартиненка Миколи Івановича від 26.08.2016 р. за №194/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр.Мартиненко Ольги Євдокимівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 8,9 га (рілля) становить 301621,61 грн. (триста одна тисяча шістсот двадцять одна гривня 61 коп.), що знаходиться у власності гр. Мартиненко Ольги Євдокимівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 201 – 12 – VІІ

    

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність

гр. Павленко Катерині Іванівні (померла)

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши довіреність на ім’я Бушули Аліни Володимирівни та заяву гр. Бушули Аліни Володимирівни від 05.09.2016 р. за №209/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у власність гр. Павленко Катерині Іванівні (померла) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «Лідер Плюс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 4,3208 га (рілля) становить 146432,21 грн. (сто сорок шість тисяч чотириста тридцять дві гривні 21 коп.), що надана у власність гр. Павленко Катерині Іванівні (померла) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лемешівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «Лідер Плюс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 203 – 12 – VІІ

                                     

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності

гр. Цаплія Петра Івановича

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

за межами населеного пункту в адміністративних межах

Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Бондаренко Олександра Івановича від 07.09.2016 р. за №211/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться у власності гр.Цаплія Петра Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 2,8200 га (рілля) становить 85523,99 грн. (вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот двадцять три гривні 99 коп.), що знаходиться у власності гр. Цаплія Петра Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в адміністративних межах Жоравської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «НЕО-БізАльянс» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    №  204 – 12 – VІІ

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення державної форми власності,

площею 22,9430 га (рілля) для ведення фермерського господарства

за межами населеного пункту в адміністративних межах

Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Лісової Ірини Володимирівни від 14.09.2016 р. за №212/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності, площею 22,9430 га (рілля) для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межах Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «РЕГІОНЗЕМСЕРВІС» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, сільськогосподарського призначення державної форми власності, площею 22,9430 га (рілля) становить 800791,70 грн. (вісімсот тисяч сімсот дев’яносто одна гривня 70 коп.) для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межах Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «РЕГІОНЗЕМСЕРВІС» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 205 – 12 – VІІ

 

ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

сільськогосподарського призначення державної форми власності,

площею 22,0068 га (рілля) для ведення фермерського господарства

за межами населеного пункту в адміністративних межах

Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області

 

    Розглянувши заяву гр. Лісової Ірини Володимирівни від 14.09.2016 р. за №213/04-04, технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності, площею 22,0068 га (рілля) для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межах Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «РЕГІОНЗЕМСЕРВІС» та висновок державної експертизи землевпорядної документації, відповідно до п. 21 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п. 2 ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології, районна рада

вирішила:

    1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, сільськогосподарського призначення державної форми власності,площею 22,0068 га (рілля) становить 636794,27 грн. (шістсот тридцять шість тисяч сімсот дев’яносто чотири гривні 27 коп.) для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту в адміністративних межах Годунівської сільської ради, Яготинського району, Київської області, розроблену ТОВ «РЕГІОНЗЕМСЕРВІС» та висновок державної експертизи землевпорядної документації.

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

    Копія розрахунку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки додається.

 

 

Голова ради                                                  В.Г.Грицай

 

 

    м. Яготин

    05 жовтня 2016 року

    № 206 – 12 – VІІ